Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Hudiksvall kn, FLATMO 2:6 NORRGÅRDEN I FLATMO

 Anlaggning - Historik

Historik
Hemmanet Flatmo nr 2 tillhörde de tre gårdar som fanns i byn när den geometriska kartan över byn upprättades år 1640. Gårdstomten ligger dock inte längre i sitt ursprungliga läge, utan flyttades någon gång efter storskiftet 1791. När flyttningen skedde är inte känt, men den nuvarande bebyggelsens starkt enhetliga karaktär tyder på att gården byggts upp på sin nuvarande plats under något av 1800-talets första decennier.
Gården är kringbyggd på tre sidor, med två boningshus i norr respektive öster. Den västra längan rymmer ladugård och andra ekonomiutrymmen i bottenvåningen, medan övre våningen innehåller vad som förefaller ha varit en feststuga med bl a stor sal som upptar hela byggnadens mittparti. Under 1800-talets lopp fick byggnaden sin nuvarande T-formade plan genom att en loglänga byggdes till i väster.
Byggnaden norr på gården byggdes år 1832 och dekorerades invändigt 1843. Här har bottenvåningen rymt två likadana bostäder om vardera kök och två kamrar, medan övre våningen enbart använts för fest och förvaring. Interiören har bevarats i princip orörd sedan mitten av 1800-talet med tryckta och målade tapeter av 1850-tals karaktär, snickerier i ursprunglig färgsättning, kakelugnar och spisar. Planlösningen uppvisar ovanliga drag som t ex den centralt placerade trappan.
Mangårdsbyggnaden vid gårdsplanens östra sida är det enda av gården som varit bebott i senare tid. Byggnaden är invändigt moderniserad, medan exteriören fortfarande är välbevarad.
Till gården hör även ett härbre samt en äldre uthusbyggnad med vagnslider och vedbod, samtliga hus är knuttimrade. De tre byggnaderna närmast gårdsplanen är dessutom klädda med rödfärgade locklistpanel.

KÄLLA: Beslut – Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Gävleborgs län, 1991-06-19, Dnr 221-4383-91