Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, DJURGÅRDEN 1:1 MANILLASKOLAN

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Manillaskolan ligger i ett naturskönt område som är lågt exploaterat, på en trädbevuxen höjd med huvudfasaden vänd mot Saltsjön. Tomten är terrasserad och huvudbyggnaden står högre än Djurgårdsvägen som löper parallellt söder om huskroppen. Slänten mot vägen är gräsbevuxen med glest stående stora träd. Framför huvudbyggnaden finn en grusad platå. Den inre gården bakom och mellan flyglarna är asfalterad med avgränsade trädplanteringar mellan flyglarna.
Parallellt med byggnaden på nordsidan finns en terrassmur som gränsar mot en högre nivå som idag har en anlagd fotbollsplan med konstgräs. Terrassmuren är i huggen natursten och försedd med två trappor. Också på denna sida av gården finns stora träd. Invid muren, på avträdets tidigare plats, står det rytmikhus som uppfördes 1998.

Den norra delen av tomten med förråd, gymnastikhus och slöjdhus är mestadels gräsbevuxen med enstaka träd. En grusad taxiinfart finns i nordöstra hörnet mot Manillavägen. Här finns även det tidigare avträdet som idag används som förråd.

Områdets färgsättning är enhetlig. Huvudbyggnad, gymnastik- och slöjdbyggnad är gulputsade med engelskt röda snickerier. Taken är i svartmålad skivtäckt plåt. Alla byggnaderna har flacka sadeltak som valmats över gavlar på de större byggnaderna. Det tidigare avträdet och rytmikhuset har en längsgående lanternin i taknocken