Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Tranås kn, ÄNGARYD 4:9 ÄNGARYDSKAPELLET

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Ängarydskapellet är beläget på nya griftegården i den nordvästra utkanten av Tranås, norr om villastadsdelen Ängaryd. I norr och väster vidtar löv- och barrskogsområden, i öster ett industriområde. Området är höglänt och stiger mot nordväst. Griftegårdens framsida i söder kantas av den öst-västliga Griftegårdsgatan med anslutande asfalterade parkeringsytor i ändarna. Framför huvudentrén är en öppen gräsyta kring en i rät vinkel anslutande väg. I mötet mellan vägarna är några rader av lind planterade liksom ett par stora barrbuskar och några friväxande träd.

Nya griftegården har antydan till en triangulär form och omfattar ca 16 hektar. Västra och norra delarna som gränsar mot höglänt löv- och barrskogsterräng saknar markerad gräns. Södra och östra sidan bildar däremot en rät vinkel. Griftegården är utvidgad i omgångar och rymmer områden av olika karaktär, vilka var för sig speglar sin tids kyrkogårdsideal. Västerut från griftegårdens gamla del vidtar utvidgningar från 1981, belägna i svag svacka. Delar är utformade som skogskyrkogård med urngravar, minneslund och askgravlund. Kapellet ligger på en höjd med högstammiga tallar längst i väster.