Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, BERGEN 2 HUSBY

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
KULTURHISTORISK KLASSIFICERING
Värderingsdatum: 2007-11-13
Klassificering: Gult
Utförd av: Ann-Charlotte Backlund, Martin Lagergren, Kerstin Mandén-Örn, Per Olgarsson, Magnus Rönn, Anna Sterner, Elisabet Wannberg, Britt Wisth, Stockholms stadsmuseum.
Motivering: Gult = Fastighet/fastigheter med bebyggelse av positiv betydelse för stadsbilden och/eller av visst kulturhistoriskt värde.

INVENTERING ÅR 2000
Inventeringsdatum: 000523

OMRÅDE
Detta område med en livsmedelsbutik är beläget i den östra delen av Husby centrum.

Området gränsar i sydväst till stadsdelens centrala servicestråk, Edvard Griegsgången. Bortom gångvägen ligger Husby kyrka och ett parkstråk. Väster om byggnaden vidgar sig gångstråket till ett mindre torgrum där den ena av stadsdelens två tunnelbaneuppgångar finns. Norr om området ligger en parkeringsplats och ett av Husby centrums skivhus. Direkt sydöst om byggnaden är den nedsänkta matargatan Bergengatan dragen.

Marken runtom byggnaden består av asfalt och betongplattor; släta eller med frilagd ballast av sjösten. Vid byggnadens norra hörn finns en spaljé i betongelement med yta av frilagd ballast av marmorkross som bär klängväxter, med en blomlåda i samma material intill. Vid byggnadens sydvästra fasad finns planterade buskar, som barriär mot Edvard Griegsgången finns dessutom här en tät plantering med höga enbuskar.

Edvard Griegsgången fortsätter i sydöst på en betongbro över Bergengatan, mot gatan har området på ömse sidor om livsmedelsbutiken formgjutna betongmurar. Bergengatan vidgar sig invid området, här finns parkeringsplatser och infarter till garage och lastplatser under centrum.

BYGGNADER
· Våningar: 1 med suterräng.
· Tak: flackt motfallstak av papp, med smal takomfattning i blå plåt
· Fasad: stora betongelement med yta av frilagd ballast av marmorkross, smala vitmålade preobasbehandladee lättbetongelement, blålackerad korrugerad plåt, mörkgrå spritputs.
· Sockel: ej synlig
· Fönster: skyltfönster infattade i silvereloxerade aluminiumramar med bröstningar av silvereloxerade aluminiumplåtar. Band av betongglasfönster. Enluftsfönster i vit aluminium.
· Entré: glasade, automatiska, silvereloxerade butiksdörrar. Stor automatisk lastport i silvereloxerad aluminium.
· Stomme: betong.

Livsmedelsbutiken är en helt kvadratisk byggnadskropp, som dock på den nordöstra fasaden har en låg utbyggnad med miljöstuga, med pulpettak i svart plåt och fasad i liggande blåmålad träpanel och svart korrugerad plåt. Nordvästra fasaden och delar av den sydvästra består av skyltfönster med aluminiumbröstningar. Vid taket på den nordvästra fasaden finns en aluminiumkonstruktion som bär ljusarmaturer, den fortsätter över till pergolan. På de nordöstra och sydvästra fasaderna finns de bägge typerna av betongelement samt partierna med blå korrugerad plåt, som infattar betongglasfönstren.

Butiksentrén är placerad på den södra fasaden, vid hörnet mot väster, den har ett tungt skärmtak med samma takomfattning som byggnaden. Skärmtaket vilar på vitmålade grova fyrkantiga betongpelare och har undertak i vit aluminium. Den sydöstra fasaden består, ovan suterrängvåningen, av de smala lättbetongelementen samt av en utanpåliggande byggnadsdel i blålackerad korrugerad aluminiumplåt som skjuter upp ovan takfoten. Suterrängvåningen inrymmer den stora lastporten.

KOMMENTAR
Byggnaden överensstämmer i volymer, formspråk och material med Husby centrums övriga låga bebyggelse. Karaktäristiskt är de stora skyltfönsterytorna på fasaderna mot centrum och färg- och materialkontrasten mellan klarblå korrugerad plåt och ljusa betongelement. Man kan även notera det tunga och utskjutande taket över byggnadens entré.