Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, HOLMENKOLLEN 1 M.FL. HUSBY

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
KULTURHISTORISK KLASSIFICERING
Värderingsdatum: 2007-11-13
Klassificering: Gult
Utförd av: Ann-Charlotte Backlund, Martin Lagergren, Kerstin Mandén-Örn, Per Olgarsson, Magnus Rönn, Anna Sterner, Elisabet Wannberg, Britt Wisth, Stockholms stadsmuseum.
Motivering: Gult = Fastighet/fastigheter med bebyggelse av positiv betydelse för stadsbilden och/eller av visst kulturhistoriskt värde.
INVENTERING ÅR 2000
Inventeringsdatum: 000523

OMRÅDE
Loftgångshusområde i nordöstra delen av Husby

Området är placerat mellan Norgegatan i sydväst och Hanstavägen i nordost. I nordväst gränsar området mot en skola och ett annat bostadsområde i kvarteret Lofoten. I sydost gränsar det mot ett daghem och ett kontorshus i kvarteret Sätesdalen. Bostadsbebyggelsen omges i nordväst av en skogsslänt och en gångväg, i nordost av ett lite bredare skogsparti och en gångväg, i sydost av en skogsslänt, ett parkeringshus, en säckgata och en gångväg samt i sydväst av en gångväg samt en sprängd bergvägg ned mot Norgegatan. Över Norgegatan leder gångbroar och på andra sidan vidtar andra bostadsområden samt Husby centrum. Området delas i två delar (västra och östra) av ett parkområde. Parkområdet innehåller ett daghem och ett fritidshem samt ett skogsparti med en lekplats, delvis inhägnad av ett grönt staket, delvis med en stubbsarg. Där finns även en grusplan och en asfaltsplan innanför gunnebostängsel. Inom området finns 30 loftgångshus, vinkelrätt placerade i nordost-sydvästlig och nordväst-sydostlig riktning, på ett sådant vis att slutna innergårdar bildas. På gårdarna finns asfaltsgångar, gräs, träd, sandlådor med lekredskap innanför trästaket och stubbsargar. Där finns betongplattebelagda ytor med sittbänkar samt planteringar i betongsargar. Vissa lägenheter i markplan har täppor i stället för loftgångar på entrésidan. På gårdarna finns även bebyggelse i form av enklare regnskydd samt barackliknande byggnader innehållandes hyresgästlokaler, cykelrum, fritidshem, tvättstugor, soprum mm. Dessa byggnader är i 1-2 våningar och har pulpet- eller sadeltak, takstege inklädd i svart eller vit korrugerad plåt, fasader av liggande, oftast gul, panel med stående, oftast vita, täckbrädor samt betongsockel. De har vita enluftsfönster, ibland i högt placerade smala band, samt svarta dörrar. Gulmålad panel med vita täckbrädor är den ursprungliga färgsättningen. Flera hus har med tiden fått andra kulörer. In i området leder två säckgator. In i den västra delen leder Nidarosgatan, som är T-formad, in från Norgegatan i sydväst. På dess nordvästsida ligger två parkeringshus. In i den östra delen leder Tönsbergsgatan från Norgegatan i sydväst. Gatan viker sedan av i en rät vinkel mot nordväst och längs denna vinkels nordöstra sida ligger ett parkeringshus. De tre parkeringshusen är i 2 suterrängvåningar och med däck överst. De har sargar och fasader av platsgjuten betong. De har ljusinsläppsband utmed hela fasaden med galvaniserade galler täckta med gul gles panel. De har portar med lågt profilerad korrugerad aluminiumplåt. Längst i sydväst, invid Fridtjof Nansengången, står ett konstverk i järn, "Molnmänniskor", av Alf Olsson.

BYGGNADER
· Våningar: 5 vån, 5 vån + suterräng
· Tak: Flacka singeltäckta tak, takstegen inklädd med svart korrugerad plåt.
· Fasad: Krattade betongelement. I den västra delen ljusbruna och på trapphusen mörkröda. I den östra delen brunorangea och på trapphusen ljusbruna. På balkongsidan har elementen släta ljusgula/beigefärgade fält mellan fönstren.
· Sockel: Betong, platsgjuten
· Fönster: 1-2-lufts, vita, trä, vissa med ventilationslucka.
· Balkong: Utskjutande. Sidoväggar av vita släta, dekorativt utformade betongelement. Fronter av korrugerad aluminiumplåt, i väster röda, i öster orangea. Överliggare av aluminium. Vissa balkonger inglasade.
· Entré: Glasade teakdörrar med sidoljus. Trasiga rutor har här och var ersatts med teakplywood. Över entréerna sitter skärmtak av korrugerad aluminiumplåt på stativ av stålbalkar. Lägenhetsentréerna har släta brunmålade dörrar.
· Stomme: Betong
· Lägenhetsstorlekar: 1-5 rok
· Förändringar: Vissa balkonger inglasade.
Loftgångarna vilar på L-stöd av betong. De har fronter av vitlackerad korrugerad aluminiumplåt. På vissa ställen sitter ett smalt galler av aluminium. Fronterna har överliggare av aluminium. Intill loftgångarna står här och var spiraltrappor inplåtade i vitlackerad korrugerad aluminiumplåt. Fyra av byggnaderna i kvarteret Telemark har konstnärlig utsmyckning på trapphustornen i form av fåglar och fjärilar i orange och blått på emaljerade plåtar. Vissa av byggnaderna har mindre verk av samma typ vid entréerna. Plåtarna är signerade Nilsson. Flera av husen i den västra delen har fasaden vid entréerna målad i dekorativa mönster.

KOMMENTAR
Välbevarat loftgångshusområde. Området karaktäriseras av sin rätvinkliga plan, byggnadernas kubiska former och deras kraftigt färgade och grovt krattade betongelement. Området liknar till stora delar det stora loftgångshusområdet i södra Husby, men skiljer sig från detta genom sin brungulröda färgsättning, de grovt krattade betongelementen och de släta ljusare färgfälten mellan fönstren. Området har ovanligt mycket byggnader på gårdarna. Dessa har olika ändamål men är främst till för hyresgästerna.