Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, NIDAROS 3 HUSBY

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
KULTURHISTORISK KLASSIFICERING
Värderingsdatum: 2007-11-13
Klassificering: Gult
Utförd av: Ann-Charlotte Backlund, Martin Lagergren, Kerstin Mandén-Örn, Per Olgarsson, Magnus Rönn, Anna Sterner, Elisabet Wannberg, Britt Wisth, Stockholms stadsmuseum.
Motivering: Gult = Fastighet/fastigheter med bebyggelse av positiv betydelse för stadsbilden och/eller av visst kulturhistoriskt värde.
INVENTERING ÅR 2000
OMRÅDE
Högstadieskola intill centrum i stadsdelen Husby.

Husbyskolan, som består av två parallellställda byggnadskroppar, ligger mellan den stora matargatan Norgegatan och staddelens centrumstråk, Edvard Griegsgången. Från Norgegatan går Trondheimsgatan förbi skolans gavel. Den andra gaveln vetter mot skolgården. Edvard Griegsgången, där huvudentrén finns, avskärmas från skolgården med låga betongmurar och buskar. En bro för gången över Trondheimsgatan och in mot centrum. Skolgården består, förutom av den asfalterade planen närmast skolan, också av sex stycken terrasser. Terrasserna, som används till odling, bollspel, parkering m.m. har stödmurar av betong och omges av buskar och brunbetsade trästaket. Nedanför terrasserna går Synnövegången och bortanför den ligger Husbybadet. På skolgården finns två stycken kvadratiska "betonglådor", var av den ena användas som "scen". På skolgården finns även en rink med sargar av blåmålat trä, på kortsidorna flankerad av bänkar under skärmtak. Från Norgegatan, som sprängts ner i berget, finns en uppfart till skolgården. En gångbro vid Synnövegången leder fotgängarna över gatan. Utmed delar av långsidan mot Norgegatan och utmed hela gaveln mot Trondheimsgatan löper en terrass. Stödmurarna är av betong och uppe på terrassen växer gräs, buskar och några träd. Plattlagda gångar leder fram till strikt ordnade sittplatser. Vid gaveln till den mindre av de två huskropparna finns en liten parkerings- och lastplats. Härifrån går en trappa upp till Edvard Griegsgången. Alla murar och stödmurar i betong har samma mönster av formstagshål.


BYGGNAD
· Våningar: 1 och suterräng.
· Tak: Säteritak utan valmade gavlar. Korrugerad röd plåt. Gavelrösten med fin korrugerad beige plåt.
· Fasad: Vit korrugerad plåt, tegel.
· Sockel: Obehandlad betong.
· Fönster: Enluftsfönster i rödbetsat trä. Mellan fönstren rosa skivmaterial.
· Entré: Uppglasad dörr i rödmålat trä, över och sidoljus.
· Stomme: Ej utrett.
· Förändringar: Motfallstak utbytt mot säteritak. Några ytterdörrar har bytts ut.

Den större av de två byggnadskropparna har två stycken inre gårdar. En uppglasad gång med reglar och dörrar av rödmålat trä förbinder de två byggnadskropparna. Vid suterrängvåningen mot parkeringen i sydost finns en lastkaj i betong. Fasaden är här i betong med samma utförande som anläggningens övriga betongmurar.

KOMMENTAR
Skolbyggnaden är besläktad med de av samma arkitektkontor ritade högstadieskolorna i Akalla och Kista. Genom koncentrationen av lokalerna till i princip en enda stor byggnad har skolgården fått en kal och oskyddad karaktär. Denna brist på rumsskapande element kompenseras dock delvis av häckomgärdade terrasserna. Skola och idrottshall har här helt i tidens anda placerats i anslutning till varandra så att ett dubbelutnyttjande av lokalerna blivit möjligt. Skolbyggnaden har genom ombyggnaden av taket fått ett kraftigt förändrat utseende.