Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Göteborg kn, KALLEBÄCK 7:10 M.FL. KALLEBÄCK

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
OMRÅDE
I anslutning till Kallebäcks byväg och det centrala parkområdet mitt i Kallebäck ligger Mjölktorget. Tre byggnader som omsluter en kvadratisk plats ger associationer till ett traditionellt torg. Men själva torgytan vetter mot väst. Det som på situationsplanen uppfattas som torgplats är egentligen inlastningsbryggor till butikerna samt parkeringsplatser, ovanpå ett parkeringsdäck. Butikerna i den vinklade butikslängan vänder sig istället ut mot parken åt öster respektive parkeringsdäcket åt söder. Från Kungsbackaleden i väster går Mejerigatan - en matargata - in i stadsdelen, varifrån den branta Gräddgatan leder in till parkeringsplatsen. Vid Gräddgatans slut finns en portik genom butikslängan som leder in till själva torgplatsen. Bebyggelsen vid Mjölktorget ligger, på grund av den sluttande terrängen, på olika nivåer. Nivåskillnaderna mellan den lägre Mejerigatan och det högre Mjölktorget tas upp av trappor. Torgets namn liksom gatunamnen anknyter till Arlas centralmejeri som ligger i stadsdelen.

Bebyggelsen vid Mjölktorget består av en tvåvånings vinkelbyggd butikslänga (7:8) och två skivhus, ett 16 våningar högt studenthem (Ostkupan 7:9) och ett 11 våningar högt bostadshus (7:6 som beskrivs inom kvarteret Snällpressen). Av ursprunglig affärsverksamhet minner främst en herrfrisör med unik 1960-talsinredning ritad av Poul Hultberg. I butiksbyggnadens övre plan där det idag är inrymt kontor hade ursprungligen universitetet en del av sin undervisning förlagd. Åt öster ligger Kallebäcks högsta hus, det 16 våningar höga studenthemmet Ostkupan (7:9). Ostkupan är det enda skivhuset i hela miljön, som ligger med långsidan tydligt annonserad ut mot Kungsbackaleden i väster. Enligt den ursprungliga stadsplanen skulle dock även studenthemmet inordnas med de parallellställda skivhusen norr och söder om torget, som ligger med gavlarna mot öst och väst. Motivet för denna placering av skivhusen, var enligt stadsplanen att för de förbipasserande bilisterna på den intilliggande motorvägen "ej skärma av den storslagna utsikten över staden från den högre belägna Boråsvägen"!

BYGGNADER
Butiksbyggnaden har fasader klädda med gul plåtpanel, helglasade fasader in till butikerna och fönsterband av teak på övervåningen. Det flacka pulpettaket är klätt med papp och har en avslutande plåtavtäckning av koppar. Längs hela östfasaden går ett kraftigt utskjutande skärmtak över butiksfönstren.
Våningar: 1
Stomme/konstruktion: betong
Fasad: plåt
Fasadfärg: gult
Takform: flackt pulpettak
Takmaterial: papp, koppar
Utvändiga detaljer: löpande skärmtak över butikerna

Studenthemmet är uppdelat i två materialmässigt skilda delar. En högre skivhusdel med vita plåtkassetter och liggande perspektivfönster samt en lägre entrédel med garage och lokaler, vars fasader består av rosaskiftande betongelement med frilagd ballast och fönsterband. Entrén till själva trapphuset är markerat som en egen utskjutande volym.

Våningar: 16
Stomme/konstruktion: betongbjälklag och innerväggar av betong
Fasad: plåtkassetter, frilagd ballast
Fasadfärg: vitt
Takform: flackt pulpettak
Takmaterial: uppgift saknas
Utvändiga detaljer: perspektivfönster rytmiskt fördelade

KOMMENTAR
Mjölktorget är inte en torgplats i traditionell bemärkelse, såsom dess planform först antyder. Trots att torget rent geografiskt ligger centralt i stadsdelen upplever man att det vänder sig bort från den övriga bebyggelsen in mot det centrala parkområdet. Det finns många boende i torgets direkta närhet, exempelvis i studenthemmet Ostkupan, men ändå upplevs det som lågt frekventerat. En orsak är troligen att det inte finns några naturliga stråk som passerar torget när man rör sig till och från sin bostad.

Torget representerar ett stadsplaneringsideal som prioriterade skyddade gångvägar mellan bostaden och de olika servicefunktionerna högre än affärernas behov av strategiska lägen vid naturliga trafikstråk.