Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, LOFOTEN 4 HUSBY

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
KULTURHISTORISK KLASSIFICERING
Värderingsdatum: 2007-11-13
Klassificering: Gult
Utförd av: Ann-Charlotte Backlund, Martin Lagergren, Kerstin Mandén-Örn, Per Olgarsson, Magnus Rönn, Anna Sterner, Elisabet Wannberg, Britt Wisth, Stockholms stadsmuseum.
Motivering: Gult = Fastighet/fastigheter med bebyggelse av positiv betydelse för stadsbilden och/eller av visst kulturhistoriskt värde.
INVENTERING ÅR 2000
OMRÅDE

Låg och mellanstadieskolan Dalhagsskolan i norra delen av Husby.

Enplansskola med klassrum, matsal och gymnastiksal inrymda i en och samma byggnad. Skolan ligger med en långsidan mot Per Gyntgången. Hit är huvudentrén förlagd. På andra sidan Per Gyntgången breder ett stort skivhusområde ut sig. I sydväst gränsar skolan till ett daghem. I söder och öster går ett stråk av skogsbevuxen naturmark. Från Per Gyntsgången kan man via en gångbro över den nedsänkta Norgegatan ta sig in till stadsdelens centrum. Med bil nås skolan från entrégatan Lofotengatan. En liten parkering finns intill huvudentrén. Vid huvudentrén finns dessutom en portal i trä av konstnären Lennart Andersson, rest 1997, samt två skulpturer av okänt ursprung. Vid varje entré finns en i marken förankrad låg träbänk. Skolgården är asfalterad och i mellanrummet mellan byggnadskropparna för låg- respektive mellanstadiet växer två stora träd. Utöver dessa träd består det gröna inslaget av en liten gräsmatta samt en allé som skänker skugga åt några pingisbord och lekredskap. Gångvägen öster om skolområdet döljs bakom en ridå av buskar och träd.

BYGGNAD
· Våningar: 1
· Tak: Valmade sadeltak, grå korrugerad plåt. Flera takpåbyggnader i korrugerad plåt samt lanterniner.
· Fasad: Gult tegel. Liggande brunmålad panel. Liggande brunmålad spontad panel.
· Sockel: Grå puts. Imiterad fog.
· Fönster: En och tvåluftsfönster placerade i grupper om tre och tre eller i band. Brunmålat trä.
· Entré: Uppglasad dörr i gulmålat trä, över och sidoljus.
· Stomme: Ej utrett.
· Förändringar: Taket är ombyggt, ursprungligen hade byggnaden ett plantak. I samband med takombyggnaden har utvändiga stuprör tillkommit. Huruvida entrédörrarnas färgsättning är ursprunglig eller ej är oklart.

Byggnaden består av fyra byggnadskroppar med följande innehåll: lågstadium, mellanstadium, matsal och gymnastiksal. Dessa binds samman av en långsmal länga som innehåller bibliotek, slöjdsalar m.m. Fasaderna delas in av den synliga vitmålade trästommen. Undertaket är av vitlackad korrugerad aluminium.
Entréerna, som det finns ett stort antal av, benämns A1, A2 o.s.v. Matsalen har partier med höga smala brunmålade träfönster. Till matsalen hör även en lastkaj i betong. En smal grav närmast fasaden förser sammanbindningslängans källarvåning, dit biblioteket är förlagt, med dagsljus.

KOMMENTAR
Skolan är byggd som en så kallad hemrums- eller hemavdelningsskola. Enplanslösningen tillåter alla klassrum att ha en i princip egen entré i markplanet. Kännetecknande för arkitekturen är en öppen redovisning av konstruktionen. Förhållandet mellan stommen och utfackningarna ger bygganden en tydlig rytm. Samma skoltyp finns dels i andra delar av stadsdelen, dels i grannstadsdelarna Akalla och Kista. Även markplaneringen känns till viss del igen från skola till skola. Den speciella lösningen med alléer på skolgården återfinns t.ex. på Husbygårdsskolan i södra delen av Husby. Ombyggnaden av taket har inneburit en stor förändring.