Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, BODÖ 2 HUSBY

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
KULTURHISTORISK KLASSIFICERING
Värderingsdatum: 2007-11-13
Klassificering: Gult
Utförd av: Ann-Charlotte Backlund, Martin Lagergren, Kerstin Mandén-Örn, Per Olgarsson, Magnus Rönn, Anna Sterner, Elisabet Wannberg, Britt Wisth, Stockholms stadsmuseum.
Motivering: Gult = Fastighet/fastigheter med bebyggelse av positiv betydelse för stadsbilden och/eller av visst kulturhistoriskt värde.
INVENTERING ÅR 2000
Inventeringsdatum: 000523

OMRÅDE
Söder om Norgegatan i östra Husby ligger denna byggnad som inrymmer en telestation med tillhörande kontorslokaler.

Området upptas nästan helt av den i nordväst-sydöstlig riktning placerade byggnadskroppen. Marken i området är högst i nordväst, och sluttar mot sydöst. Gränserna utgörs i nordväst respektive nordöst av matargatorna Nordkapsgatan och Norgegatan. I sydöst löper en gångväg som leder vidare norrut på en gångbro över Norgegatan. Vid vägarna finns smala grässlänter med busksnår och lövträd. Söder om området finns en byggnad som inrymmer Husbys polisstation. Området avgränsas mot sydväst och sydöst av en tuktad häck och ett högt omålat träplank med bärande konstruktion av svart järn. Mellan avgränsningen och byggnaden finns längs sydvästfasaden en asfalterad körväg med parkeringsmöjligheter, i sydöst upptas området av en större last- och parkeringsyta. I den västra delen av byggnaden finns ett indraget parti med en gård, marken är här lagd med betongplattor, på gården finns stora fyrkantiga blomlådor och sittmöbler i betong samt en hög gran.

BYGGNADER
· Våningar: 2 med suterrängvåning.
· Tak: flackt tak med smal takomfattning av smal ljusblå plåt
· Fasad: stående rektangulära släta blå och ljusblå aluminiumplåtar, enstaka likadana gula plåtar.
· Sockel: svartmålad betong.
· Fönster: enluftsfönster, ibland placerade i band. Brun aluminium med smala omfattningar av gula aluminiumplåtar.
· Entré: bruneloxerad glasad aluminiumdörr med sidoljus och skärmtak i svart plåt.
· Stomme: betong.
· Förändringar: nytt entréparti. 1985 tillkom en utbyggnad på den sydöstra fasaden samt en delvis nedsänkt byggnadskropp i byggnadens nordöstra del.

Den sydöstra delen av byggnaden består av en större rektangulär del. Den har bara fönster mot lastytan i sydöst, samt mot gårdsrummet i nordväst; vid detta finns ett litet utskjutande parti med pulpettak i svart plåt. Byggnadskroppen har blå plåtfasad med enstaka, rytmiskt utplacerade gula fasadplåtar direkt under taket. Mot lastytan finns en liten utbyggnad som vilar på trätrall, med pulpettak i svart plåt, fasad i grön korrugerad plåt, träfönster i tvåluftsutförande samt en lastbrygga mot sydväst.

Den nordvästra delen av byggnaden består av två högre byggnadskroppar som är mindre till ytan, fasaden på dessa är bitvis utförd i ljusare blå plåt. Byggnadskropparna är placerade så att de omsluter den lilla gården, de har fönster mot denna (här även som fönsterband) samt mot gatan i nordväst. Ingången till byggnaden sker på gårdens norra sida, via ett glasat entréparti. Där byggnadskropparna möts i norr (mot Norgegatan) finns en delvis nedsänkt yta som omgärdas av en betongmur med ett gunnebostängsel, samt ett högre "torn" i formgjuten betong.

KOMMENTAR
Byggnaden är förhållandevis oförändrad, fasadplåtarna är patinerade och blekta av väder och vind. Byggnaden utgör med sin förhållandevis lilla skala en kontrast till de angränsande bostadsområdena.