Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, ROMSDAL 1 HUSBY

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
KULTURHISTORISK KLASSIFICERING
Värderingsdatum: 2007-11-13
Utförd av: Ann-Charlotte Backlund, Martin Lagergren, Kerstin Mandén-Örn, Per Olgarsson, Magnus Rönn, Anna Sterner, Elisabet Wannberg, Britt Wisth, Stockholms stadsmuseum.

Grönt = Fastighet/fastigheter med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Denna lilla frikyrka har arkitektoniska, arkitekturhistoriska och samhällshistoriska värden som en välgestaltad representant för miljonprogrammets kyrkobyggande. Anläggningen är både modern och traditionell. Kyrksalen är utformad med enkla vitputsade volymer och ett resligt sadeltak så att tankarna förs till medeltidens kyrkobyggande i Uppland. Församlingslokalerna är på tidstypiskt sätt inrymda i en delvis separat byggnadskropp, vilken har ett modernare formspråk. Kyrkan är välbevarad, vilket bidrar till de kulturhistoriska värdena. Läget, i en skogsbacke strax intill Husby centrum, ger anläggningen stadsbildsmässiga värden.

INVENTERING ÅR 2000
OMRÅDE
Friyrka med församlingslokaler vid centrumstråket i Husby.

Kyrkan ligger i östra hörnet av det kuperade naturområde som går från centrumstråket Edvard Griegsgången mot sydväst. I norr, på andra sidan Edvard Griegsgången, ligger matvarubutiken tempo och den ena av stadsdelens tunnelbaneuppgångar. I öster går den nedsänkta Bergengatan. En gångbro leder över gatan. De olika trafikslagen hålls på detta sätt skiljda åt. Från sydväst till nordväst breder det kuperade naturpartiet med höga tallar och berg i dagen ut sig. På den högsta punkten finns en platsbildning med sittplatser m.m. Trappor leder ner mot Edvard Griegsgången. Mellan trapporna finns ett "vattenfall" i betong.

Kyrkan, som ligger indragen en bit från Edvard Griegsgången, nås via en plattlagd gång omgiven av buskar. En mindre gång leder ner förbi suterrängvåningens entré och vidare bort mot parkeringen i nordost. Mot den biltrafikerade Bergengatan finns en smal grässlänt med en trädrad och buskar i betonglådor. Vid västra långsidan finns en liten plattbelagd plats omgiven av höga tallar. Härifrån leder några trappsteg ner till platsen framför huvudentrén.

BYGGNAD
· Våningar: 1och suterräng.
· Tak: Sadeltak med betongpannor. Svartbetsade vindskivor i trä (kyrksal). Plantak med papp, plåtinklätt murkrön.
· Fasad: Slät puts, vitmålad (kyrksal). Slammat och vitmålat tegel (expedition och församlingslokaler).
· Sockel: Platsgjuten betong, svartmålad. Suterrängvåningen har slät grå puts.
· Fönster: En- och tvålufts i grönmålat trä, vissa med lister av silvereloxerad aluminium. Parti med höga svartbetsade träfönster.
· Entré: Pardörr i trä, grönmålad (kyrksal). Uppglasade svarteloxerade aluminiumdörrar (expedition och församlingslokaler).

På taket sitter ett silverfärgat kors. Entréerna till kyrksalen och församlingslokalerna har ett gemensamt långsmalt skärmtak med stöd av svartbetsat trä. Vid sidan om dessa entréer finns även en entré i suterrängvåningen och en entré eller utgång mot sydväst. Mellan fönstren på kyrksalens långsida sitter grönmålad stående träpanel. Dessa fönster har, liksom fönstret på entrégaveln, endast spröjsar på innerbågarna. Gavlarna har var sitt högt sittande cirkulärt fönster med färgat glas i blyspröjs. Det smala, i en liten utbyggnad placerade, korfönstret är utfört i samma teknik. Församlingssalens centralt placerade fönster mot Bergengatan har bröstningar med stående grönmålad lockpanel.

KOMMENTAR
De två funktionerna, kyrksal och församlingslokaler, har i denna kyrka inte bara inrymts i olika byggnadskroppar utan också fått mycket olika utformning. Kontrasten är skarp mellan den traditionella kyrksalen och de moderna församlingslokalerna. Noteras bör hur arkitekterna med hjälp av den lilla utbyggnaden på gaveln lyckats skapa en illusion av att kyrkan är byggd i en ålderdomlig teknik med tjocka murar. Byggnaden är i alla delar välbevarad.