Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, BODÖ 1 HUSBY

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
KULTURHISTORISK KLASSIFICERING
Värderingsdatum: 2007-11-13
Klassificering: Gult
Utförd av: Ann-Charlotte Backlund, Martin Lagergren, Kerstin Mandén-Örn, Per Olgarsson, Magnus Rönn, Anna Sterner, Elisabet Wannberg, Britt Wisth, Stockholms stadsmuseum.
Motivering: Gult = Fastighet/fastigheter med bebyggelse av positiv betydelse för stadsbilden och/eller av visst kulturhistoriskt värde.
INVENTERING ÅR 2000
Inventeringsdatum: 000523

OMRÅDE
Invid Edvard Griegsgången i östra Husby ligger denna byggnad som inrymmer polisstation och verkstadslokaler för företag.

I nordväst avgränsas detta område av den nedsänkta matargatan Nordkapsgatan, i norr ligger en låg industribyggnad med lokaler för Telia. I öster finns ett gångstråk som mot norr leder vidare till en gångbro över Norgegatan. Gränsen i söder är Edvard Griegsgången. Marken i området sluttar svagt mot öster, den rektangulära byggnaden har en suterrängvåning i detta väderstreck.

Den norra delen av området upptas till största delen av en stor parkeringsplats med infart norrifrån, från Norgegatan. Öster om byggnaden finns en asfalterad lastplats som inramas av gräsytor och buskar, infart till lastplatsen sker från parkeringsplatsen. Längsmed Edvard Griegsgången finns en gräsmatta med en allé av planterade lövträd. Områdets yttre karaktäriseras i väster av gräsytor, busksnår och lövträd; bland annat syren och björk.

BYGGNADER
· Våningar: 2, med suterrängvåning.
· Tak: flackt papptak, motfalls, med smal takomfattning i mörkblå plåt.
· Fasad: mörkblå lackerad stående korrugerad aluminiumplåt, smala stående släta aluminiumpartier från mark till tak i samma kulör. Vissa partier i dito ljusblå plåt.
· Sockel: svartmålad betong och svart spritputs.
· Fönster: enluftsfönster, och smala, höga tvåluftsfönster i vitmålat och svartmålat trä
· Entré: glasad entré i bruneloxerad aluminium, komplementdörrar i svartbetsad träpanel med överljus, lastport i silvereloxerad aluminium.
· Stomme: betong, ej utrett.
· Förändringar: inga synbara förändringar.

Entrén är belägen på den västra fasaden, vid byggnadens hörn mot Edvard Griegsgången, den är försedd med ett stort skärmtak i blå och vit plåt. Skärmtaket har undertak i vit aluminiumplåt, vilar på runda svarta metallstöd och är dessutom förankrat i byggnadens fasad. På den södra långsidan finns tvåluftsfönstren med tvärpost, i väster bildar de ett mer eller mindre uppglasat parti in till byggnadens trapphus. Mot öster blir byggnadens sockel allt högre, här är den utförd i spritputs. Östfasaden domineras av ett utskjutande parti på suterrängvåningen med en stor lastkaj. Utbyggnaden är utförd i formgjuten betong med takomfattning i korrugerad mörkblå plåt, innertak och innerväggar är utförda i ljusbetsad träpanel; här finns en stor automatisk lastport. På den norra fasaden finns åtta större dörrar i svart träpanel, här finns dessutom partier i ljusblå korrugerad och slät plåt.

KOMMENTAR
Byggnaden inrymmer stadsdelens polisstation samt lokaler för Kungsfiskarens byggservice. Byggnaden utgör ett exempel på en konsekvent plåtarkitektur. Byggnaden utgör med sin förhållandevis lilla skala en kontrast till de angränsande bostadsområdena.