Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, LOFOTEN 2 HUSBY

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
KULTURHISTORISK KLASSIFICERING
Värderingsdatum: 2007-11-13
Utförd av: Ann-Charlotte Backlund, Martin Lagergren, Kerstin Mandén-Örn, Per Olgarsson, Magnus Rönn, Anna Sterner, Elisabet Wannberg, Britt Wisth, Stockholms stadsmuseum.

Grönt = Fastighet/fastigheter med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Detta är en välbevarad representant för en anläggningstyp som är mycket typisk för norra Järvafältet; ett kombinerat daghem (hus 1) och kvartersgård (hus 2) insprängd mellan bostadshusen. Anläggningen har stora socialhistoriska, samhällshistoriska och planeringshistoriska värden. Att på detta samlade sätt erbjuda både bostadsnära möjligheter till barnpassning och lokaler såsom fritidshem, klubbhem och parklek blev mycket uppmärksammat när Husby stod färdigt i mitten av 1970-talet. Det lyftes fram som exempel på en ny och mer mänsklig förortsplanering. Byggnader av denna typ är även viktiga exponenter för välfärdssamhällets framväxt med en allt större del förvärvsarbetande kvinnor. Anläggningen är helt rätt placerad efter sin funktion - mitt bland bostadsbebyggelsen och i anslutning till en utsparad bit parknatur med resliga tallar och en plaskdamm.

Byggnaderna är en av de flera standardmodeller av daghem och kvarterslokaler som utarbetades av Kjell Abramsons arkitektkontor för Stockholms stads räkning. Anläggningen visar hur byggandet under rekordåren rationaliserades och förenklades. De arkitektoniska värdena är betydande. Utformningen är enkel men välformad, med låga kubiska byggnadsvolymer, ljusa panelklädda fasader och karaktärsskapande lanterniner. Anläggningens skala och den lätta träarkitekturen är medvetet avsedd att fungera som kontrast till den mer storskaliga bostadsbebyggelsen runtom.

INVENTERING ÅR 2000:
Hus nummer 2 är en av de så kallade kvartersgårdar som Abramsson Arkitektkontor AB ritade för norra Järvafältet.
I utredningsgruppen ingick barnavårdsnämndens barnstugeavdelning och fritidsavdelning samt parkförvaltningen. Gårdarna innehöll parklek, fritidshem och klubbhem.

Hus nummer 1 är ett daghem.