Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Malmö kn, REMMEN 1 M.FL. KIRSEBERG

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Området ligger i östra delen av Kirseberg och begränsas av Musketörsgatan, Ryttaregatan och Vattenverksvägen. Det är en del av den funktionalistiska stadsplan som Erik Bülow-Hübe 1936 formade för de då obebyggda delarna Kirseberg. Det omfattar fyra i princip likadana lamellhus i tre våningar grupperade på två sidor om en allmän grönyta, Ryttarehagen. Husen ritades 1946 av Fritz Jaenecke och byggdes av BGB (Malmö Byggmästares Gemensamma byggnadsförening u p a). Därefter såldes husen till privata fastighetsägare.
Husen är uppförda i gult tegel och har ett flackt sadeltak som är belagt med papp. Fasaderna delas upp genom att balkongerna mot väster har dragits in en knapp halvmeter in i fasaden, dessutom är husen bredare i ändarna. Husen representerar den vanligaste hustypen i Malmös bostadsbyggande vid den här tiden och de speglar väl övergången från 1930-talets renodlade funktionalism till ett byggande med mer traditionellt anslag. Samtidigt har de en speciell karaktär; lätta och distinkta byggnadskroppar som skapats genom goda proportioner, minimala taksprång och lätta balkonger samt förskjutningar i fasad och sektion som samspelar med asymmetriska fönsterindelningar. Intrycket förstärks av att husen i stort sett är i originalskick.
Husen innehåller i likhet med det övriga byggnadsbeståndet på Kirseberg endast små lägenheter, omkring hälften är 1 rok och hälften är 2 rok. Standarden är relativt hög med väl tilltagna kök, stora garderober och balkonger i alla lägenheter.
I ett av husen ut mot Musketörsgatan fanns ursprungligen en mjölkbutik. Denna har sedan utökats genom att en mindre lägenhet byggts om och fungerar numera som Pizzeria.