Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, VITA LILJAN 2 BREDÄNG

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
KULTURHISTORISK KLASSIFICERING
Värderingsdatum: 2006-11-09
Klassificering: Grönt
Utförd av: Ann-Charlotte Backlund, Anna-Karin Ericson, Martin Lagergren, Per Olgarsson, Elisabet Wannberg, Kerstin Mandén-Örn, Stockholms stadsmuseum.
Motivering: Grönt = Fastighet/fastigheter med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Fastigheten/fastigheterna ingår i en kulturhistoriskt värdefull miljö som år 2006 inte är utpekad i Stockholms översiktsplan.

Panncentral med en väl utformad arkitektur. Genom en nästan helt glasad fasad exponerar byggnaden sin funktion på ett sätt som är vanligt i panncentraler från 1960-talet. Ovanligare är dock den stora skalan och monumentala utformningen. Utmärkande för byggnaden är den starka kontrasten mellan gavlarnas slutna tegelfasader och norrfasadens uppglasade ramverk. Byggnaden är relativt välbevarad till exteriören och har arkitektoniska och teknikhistoriska värden.

INVENTERING 1999
OMRÅDE

Stor panncentral i arbetsplatsområde nordost om Bredängs centrum.

Byggnaden består av tre byggnadskroppar i olika höjd och storlek. I byggnaden inryms förutom panncentral även bilverkstad m.m. I söder finns ett parti med naturmark med berg i dagen och mot väster gränsar byggnaden till en verkstadsbyggnad (skadecenter). Marken norr om byggnaden sluttar svagt ner mot Bredängsvägen. I öster går Vita Liljans Väg.

BYGGNAD
· Våningar: 1, 4 och suterräng.
· Tak: Flackt tak, form och material ej belagt, plåtinklätt murkrön.
· Fasad: Synlig betongstomme, gavlar och utfackningar i rött tegel.
· Sockel: Betong
· Fönster: Enluftsfönster, fönsterband. Vitmålat trä, silvereloxerad aluminium.
· Entré: Dörrar finns i flera varianter, både trä och aluminium.
· Stomme: Betong.
· Förändringar: Den synliga betongstommen, som ursprungligen var omålad, har på de flesta fasader målats i en gråblå färg. Vissa dörrar och fönster har bytts ut.

Panncentralens dominerar byggnaden med sin fem våningar höga norrfasad, utförd som en synlig betongstomme med utfackningar av ramverk i betong. Ramverken är fyllda med asfaltputsad betong, betongglas eller aluminiumplåtar. Vid östgaveln reser sig en hög cylinderformad gråmålad betongskorsten med utanpåliggande stege. Östfasaden har garageportar i gråmålad plåt.

KOMMENTAR
Byggnaden exponerar sitt inre på ett sätt som är vanligt i panncentraler från 1960-talet. Ovanligare är dock den stora skalan och monumentala utformningen. Utmärkande för byggnaden är den högt uppdrivna kontrasten mellan gavlarnas slutna tegelfasader och norrfasadens uppglasade ramverk. Byggnaden är välbevarad.