Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, HARHOLMEN 3 M.FL. SKÄRHOLMEN

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
KULTURHISTORISK KLASSIFICERING
Värderingsdatum: 2006-11-28
Klassificering: Grönt
Utförd av: Ann-Charlotte Backlund, Elisabet Wannberg Anna-Karin Ericsson, Martin Lagergren, Per Olgarsson, Marianne Strandin, Stockholms stadsmuseum.
Motivering: Grönt = Fastighet/fastigheter med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Detta stora skivhusområde har mycket stora stadsbildsmässiga värden genom sitt läge på höjden ovan Skärholmens centrum. Området besitter en medveten monumentalitet, och utformades för att vara väl synligt från trafiklederna väster om stadsdelen. De ursprungligen vitputsade husen skulle kontrastera mot talldungarna mellan husraderna, området som helhet skulle kontrastera mot de låga centrumbyggnaderna. På detta sätt är bebyggelsen ett bra exempel på 1960-talets strävan efter att finna en ny monumentalitet inom stadsbyggandet, med utgångspunkt i de moderna transportmedlen som t.ex. bilen.
Området har sedan uppförandet tidvis varit föremål för livlig debatt och har fått stå som symbol för miljonprogrammets bostadsbyggande i Stockholm - detta ger bebyggelsen samhällshistoriska värden.
Husen är enhetliga, välformade och tidstypiska, markplaneringen är ambitiös. Förändringar har skett - fasader och balkongfronter är ommålade, entréportar är utbytta, fönster är inplåtade. Ny bebyggelse har på 2000-talet tillkommit uppe på höjden. Dessa förändringar påverkar dock inte områdets grundläggande kulturhistoriska värden.

INVENTERING 1999
Inventeringsdatum: 991222

OMRÅDE
Detta är ett område med 22 stycken 6-8 vånings skivhus norr om Skärholmens centrum. Byggnaderna är placerade gavel mot gavel, i svagt böjda rader i en brant södersluttning och på en höjdplatå.

Väster och norr om området leder Ekholmsvägen upp till höjdplatån, där den löper i en matargatsslinga. Norr och öster om höjden finns ett stort naturområde, som bildar en barriär mot Mälaren och mot grannförorten Sätra. I söder ansluter området till Skärholmens centrum. Uppe på platån finns gräsmattor och enstaka höga träd, mestadels tall och björk. I sluttningarna finns berg i dagen, busksnår och skogspartier. Längst i söder vilar hus och gräsmattor på ett parkeringsdäck.

Två parkeringshus i flera våningar under däck finns i området. Det ena ligger i nordväst i anslutning till Ekholmsvägen, under hus 4 i kvarteret Granholmen 2. Det andra ligger i söder i anslutning till Äspholmsvägen, under husen i kvarteret Måsholmen 5. Gångvägsnätet inom området är väl utbyggt, trots detta är det svårt för fotgängare att ta sig till och från centrum, den enda förbindelsen utgörs av en hissanläggning med en brant trappa i kvarteret Harholmen 1 (se kvarteret Harholmen 1 och 3, del av).

Kring byggnaderna och i slänter finns ofta buskplanteringar. Betongmurar (ofta formgjutna som stående "lockpanel") och granitmurar hanterar nivåskillnader och stöttar jordmassor. Många av skivhusen har på sin södra sida terrasser lagda med betongplattor, omgivna av trästaket. Områdets lekplatser är placerade här eller på de öppna ytorna mellan husen. I området finns en stor granitskulptur, "Dialog" av Eva och Milan Halaskas, som är placerad på en öppen plats norr om Ekholmsvägen. I området finns även en panncentral (se kvarteret Granholmen 2, del av).

BYGGNADER
· Våningar: 6-8, ofta med suterrängvåning. .
· Tak: flackt motfallstak (takform ej belagd), papp. Smal takomfattning i ljusgrå plåt. Hissmaskinrum i ljusgrå plåt.
· Fasad: ljus spritputs. Turkos kakel eller rött tegel i bottenvåningar.
· Sockel: mörkgrå asfaltsputs.
· Fönster: tvåluftsfönster, vissa större med tvärspröjs i nederdel. Enluftsfönster på gavlar och på bottenvåningar. Material; gråblå plåt.
· Balkong: utanpåliggande, fronter av korrugerad brungrå plåt och galler av grå aluminium samt överliggare av aluminium. Sidoelement av lättbetong med frilagd ballast.
· Entré: indragna entréer. Bruneloxerad aluminiumdörrar med sidoljus. Granittrappa med två steg.
· Stomme: betong.
· Lägenhetsstorlekar: 1-4 rum och kök, vanligast är 3 rum och kök
· Förändringar: Aluminiumdörrarna ej ursprungliga. Skivhusen renoverades vid inventeringstillfället i samverkan med de boende. Alla fasader skall målas i vitt eller ljusa pastellkulörer, med mörkare accenter. Balkongfronterna målas i blått eller gult. Entréerna får skärmtak i glas och nya dörrar i ek. På terrassen mot söder får lägenheterna på bottenvåningarna uteplatser med höga trästaket.

Balkongerna är södervända, likaså entréerna på de flesta hus. Många av skivhusen har tegelklädd bottenvåning mot söder, indragen bakom asfaltsputsade pelare, undertaket i arkaderna som bildas är klätt med brunbetsad träpanel. På andra hus är södra fasaden i bottenvåningarna klädd i turkos kakel. En tredje kategori har entréer med omfattningar av turkos kakel mot norr.

I byggnadernas botten- och suterrängvåningar finns ofta lokaler för lekskolor och daghem. I en putsad envånings byggnadskropp som är hopbyggd med gaveln på det östligaste huset i kvarteret Harholmen fanns tidigare ett fritidshem med en staketinhägnad lekplats. Fritidshemmet har fönsterband samt fasad i bruna plåtskivor åt söder.

Parkeringshusens synliga fasader är utförda i formgjuten betong. Mellan skivhusen i Måsholmen 5 finns stora ljusöppningar ned till parkeringsdäcken, vilka omgärdas av höga betongmurar och ljusgråa glasfiberstaket. I området finns ett antal sexkantiga grovsoprum med gråbruna fasader i lättbetongelement med frilagd ballast.

KOMMENTAR
Genom sin dominerande placering i sluttningen ovanför centrumanläggningen utgör området något av Skärholmens fasad utåt. Området planerades för att vara väl synligt, till exempel från de omgivande biltrafiklederna. De ursprungligen vitputsade husen var avsedda att utgöra en kontrast till gran- och talldungarna mellan husraderna, området som helhet skulle kontrastera mot de låga centrumbyggnaderna. Placeringen ger lägenheterna en vidsträckt utsikt över trakten. Område är enhetligt utfört, variationer finns dock i den ofta ambitiösa markbehandlingen runt husen och i de olika sätt som bottenvåningarnas fasader har utformats. Även efter den pågående renoveringen av byggnaderna kommer området att vara relativt välbevarat.