Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, GILLSÄTRA 2 M.FL. SÄTRA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
KULTURHISTORISK KLASSIFICERING
Värderingsdatum: 2006-11-09
Klassificering: Grönt
Utförd av: Ann-Charlotte Backlund, Elisabet Wannberg Kerstin Mandén-Örn, Martin Lagergren, Per Olgarsson, Marianne Strandin, Stockholms stadsmuseum.
Motivering: Grönt = Fastighet/fastigheter med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Radhusen i kvarteret Gillsätra är ett bra exempel på 1960-talets industrialiserade småhusbyggande. Den ovanliga och konsekventa arkitekturen är av hög klass. Byggnadsvolymerna är skarpskuret rektangulära, vilket gör att längorna påminner om lamellhus. Karaktäristiskt är de konsekventa material- och färgkontrasterna mellan rött tegel och grå betongelement, vilket ytterligare understryks av plankens och redskapsbodarnas svartmålade trä. När det gäller detaljer kan man notera betongelementens formgjutna mönster, de orange- eller rödmålade eternitskivorna samt de flacka taken med sina höga skorstenar.
Området är som helhet mycket enhetligt och välbevarat, även om enstaka förändringar har skett, t.ex. några ommålade redskapsbodar och plank. Fasadernas eternitpartier var ursprungligen omålade.

INVENTERING 1999
Inventeringsdatum: 991124

OMRÅDE
I detta område i sydvästra Sätra, nära gränsen till Skärholmen, finns 12 radhuslängor med ett 80-tal lägenheter.

Terrängen i området är flack. Björksätravägen utgör gräns i öster. I norr och väster finns ett större skogsbevuxet naturområde i kuperad terräng. Utanför området i söder finns stora gräsbevuxna fält. I områdets södra del finns sju stycken parallellplacerade radhuslängor, i norr finns ytterligare fem placerade kring en stor inre gård med gräsmatta och flera lekplatser. Området inrymmer dessutom sex garagebyggnader vid områdets östra och västra gränser, i anslutning till asfalterade parkeringsplatser, samt i nordöst en tvättstuga och samlingslokal vid en vändplan. Från vändplanen löper angöringsgator längs byggnadernas yttre sidor, dessa ansluter till smalare gång- och entrégator in till husentréerna. Alla vägar är asfalterade, ofta har gatorna i områdets inre längs sina sidor planterade träd som på marken kringgärdas av små kvadratiska ytor av gatsten och matjord.

På radhusens främre sidor, mot entrégatorna, finns små trädgårdar som omgärdas av svartmålade träplank, samt redskapsskjul; dessa är sammanbyggda så en sluten fasad bildas mot gatan, endast avbruten av grindarna till de enskilda radhusen. Längorna i områdets södra del har dessutom trädgårdar med uteplatser på de "bakre" sidorna, mot gräsytorna mellan husen. Här är tomterna avdelade med svartmålade träplank och låga buskage.

BYGGNADER
· Våningar: 2.
· Tak: flacka pulpettak i papp med smal inklädd takfot i svart plåt, smala höga skorstenar i svart plåt.
· Fasad: långsidor: stora ljusgrå betongelement med frilagd ballast av marmorkross, elementen har mönster av stående räfflingar i de övre våningarna och runtomgående ramar av räfflor i bottenvåningarna. Direkt under taken på långsidorna finns längsgående band av orange eternitskivor. Gavlar i rött tegel.
· Sockel: gråblåmålad betong.
· Fönster: enluftsfönster i grågrönt eller vitmålat trä med sidoställd vädringslucka. Fönstren är ibland placerade i grupper om två eller tre.
· Balkong: indragna, med fronter av orange eternitskivor samt överliggare i svart metall.
· Entré: dörrar i brunt trä, med sidoljus. Skärmtak i svart plåt.
· Stomme: betong.
· Lägenhetsstorlekar: 4-5 rum och kök.
· Förändringar: Den ursprungliga fönsterfärgen var troligen grågrön. En av radhuslängorna har sina eternitskivor på fasad och balkonger målade i rött, vilket även det kan vara en senare förändring. Några radhusenheter har fått nya vita entrédörrar, i några fall har plank och redskapsskjul målats i avvikande färger som gult eller vitt. Dessutom har vissa indragna partier fått fasader i vit panel.

Varje radhusenhet har ett indraget fasadparti som huserar balkong samt på marknivå en uteplats. Indragningarna är antingen förlagda på fasaderna mot entrégatorna, eller så vetter de mot trädgårdarna/gräsytorna på husens "bakre" sidor. Vid längornas ena hörn är balkongerna (och hela indragningen) försedd med yttre sida i vitmålad betong.

Redskapsskjulen har pulpettak i papp med neddragen svart takfot i plåt och fasader i stående svartmålad träpanel.

Garagelängorna är parallellt placerade i nordväst-sydöstlig riktning, den mittersta längan i varje rad är dubbel. Garagelängorna har flacka pulpettak eller motfallstak i papp. Långsidorna har fasader i orange och grå eternitskivor, gavlarna är utförda i vitmålat tegel. Portarna är utförda i grå korrugerad aluminiumplåt, mellan portarna finns smala partier av svarta eternitskivor.

Tvättstugan och samlingslokalen är en envåningslänga med flackt pulpettak samt fasader i vit spritputs, sockeln är gråputsad. På långsidorna finns stora tätt ställda enluftsfönster i vitt trä, samt dörrar i vit träpanel. Byggnaden var ursprungligen panncentral.

KOMMENTAR
Radhusen i detta område är utförda med en ovanlig och konsekvent genomförd arkitektonisk gestaltning. De skarpskuret rektangulära byggnadsvolymerna ger längorna närmast karaktären av lamellhus. Karaktäristiskt för byggnaderna är även den konsekvent genomförda material- och färgkontrasten mellan rött tegel, grå betongelement och orange eternit, vilket ytterligare understryks av plankens och redskapsbodarnas svartmålade trä. Vad gäller detaljer kan man speciellt notera betongelementens formgjutna räfflor, de orangea eternitskivorna samt de flacka taken med sina höga skorstenar. Området är mycket enhetligt och välbevarat.