Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, FRIMURAREORDEN 2 BREDÄNG

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
KULTURHISTORISK KLASSIFICERING
Värderingsdatum: 2006-11-09
Klassificering: Grönt
Utförd av: Ann-Charlotte Backlund, Anna-Karin Ericson, Martin Lagergren, Per Olgarsson, Elisabet Wannberg, Kerstin Mandén-Örn, Stockholms stadsmuseum.
Motivering: Grönt = Fastighet/fastigheter med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Fastigheten/fastigheterna ingår i en kulturhistoriskt värdefull miljö som år 2006 inte är utpekad i Stockholms översiktsplan.

Bredängs kyrka från 1967-71 är tidstypiskt placerad i anslutning till centrumanläggningen enligt devisen "kyrkan mitt i byn". Typiskt för sin tid är även den påfallande informaliteten i utformningen, både invändigt och utvändigt, samt det sätt som församlingens verksamhet är integrerad i byggnaden. Den mycket välbevarade byggnaden är utförd med stor omsorg om material och gestaltning och karakteriseras av sina kubiska volymer och kompakta materialitet som understryks av det bruna teglet. Både formspråk och materialval är tidstypiska och viktiga beståndsdelar i det kulturhistoriska värdet.

INVENTERING 1999
Inventeringsdatum: 99 10 08

OMRÅDE
Kombinerad kyrka och församlingshem i norra utkanten av Bredängs centrum

Tvåvåningsbyggnad placerad i öst-västlig riktning på plan mark. Tomten ligger alldeles norr om Bredängs centrum och gränsar i söder mot Bredängsvägen, i väster mot skivhus och ett grönområde och i norr och öster mot ett grönområde. Byggnaden ligger på tomtens södra del. Hela den norra halvan av tomten består av ett skogsbevuxet berg. Runt huset är marken mot söder gräsbevuxen, mot väster finns en asfalterad infart och parkering, mot norr finns en asfalterad plan och ett berg, mot öster ett svart järnstaket, en asfalterad gångväg samt en brant sluttning ned mot en stor gångväg. Marken alldeles framför sockeln är på långsidorna belagd med gatsten.

BYGGNAD
· Våningar: 2 våningar.
· Tak: Flackt motfallstak klätt i papp.
· Fasad: Brunt tegel, 1½-stens, i vilt förband med infärgade snedfogar. Murverkets krön är inklätt med kopparplåt.
· Sockel: Betong.
· Fönster: Enluftsfönster i träbågar i olika storlekar.
· Entré: Grönmålade trädörrar med sparkskydd av kopparplåt. Entrédörren sitter mitt på den norra fasaden och har sidoljus och överljus. Framför entrén sitter ett kopparinklätt skärmtak som i hörnen stöttas av två svampformade pelare av koppar. På ömse sidor om dörren står två brunmålade blomlådor av betong. Det finns två personalingångar som vetter mot norr i varsin envånings utbyggnad på västra respektive östra gaveln. Dörrarna har varsitt smalt sidoljus och utbyggnaderna har tak och skärmtak i koppar.
· Stomme: Tegel.
På den norra fasaden finns belysningsarmaturer dels av koppar i kubform, dels två med vita klot. På norra fasaden finns också en smal utbyggnad med smala fönster i stålbågar mot öster och väster. På den östra fasaden hänger kyrkklockan.

KOMMENTAR
Byggnaden är utförd med mycket stor omsorg om material och gestaltning. Den är mycket välbevarad med originalmaterial invändigt såsom korkmattor, tvättställ, wc-stolar mm. Byggnaden karakteriseras av sina kubiska volymer och kompakta materialitet som understryks av det bruna teglet. Både formspråk och materialval är tidstypiska. Den är också funktionellt tidstypisk med en stor del av församlingens verksamhet integrerad i byggnaden.