Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, LJUSGLIMT 2 BREDÄNG

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
KULTURHISTORISK KLASSIFICERING
Värderingsdatum: 2006-11-09
Klassificering: Gult
Utförd av: Ann-Charlotte Backlund, Anna-Karin Ericson, Martin Lagergren, Per Olgarsson, Elisabet Wannberg, Kerstin Mandén-Örn, Stockholms stadsmuseum.
Motivering: Gult = Fastighet/fastigheter med bebyggelse av positiv betydelse för stadsbilden och/eller av visst kulturhistoriskt värde.

INVENTERING 1999
OMRÅDE
Ljusglimt 2 består av en låg daghemsbyggnad i trä, placerad i Bredängs södra ytterkant.


En daghemsbyggnad placerad i nord-sydlig riktning i kuperad terräng som sluttar åt söder och öster. Området angränsar till Bredängs Allé och ett mindre skogsparti. Ett trästaket och täta buskar skärmar av tomten från gatan och så gott som döljer byggnaden. Det finns tre små förråd i liknande utförande som daghemmet, en större lekplats i väster och i övrigt gräsmattor, träd och buskar.


BYGGNADER
· Våningar: 1.
· Tak: Flackt sadeltak täckt med betongpannor.
· Fasad: Brunmålad stående panel.
· Sockel: Låg betongsockel, svartmålad.
· Fönster: Vitmålade enluftsfönster i trä med tvärgående spröjs, placerade i grupper om två eller tre.
· Entré: Trä, vitmålade med ett övre glasparti. Djupt indraget entréparti.
· Stomme: Trä.
· Förändringar: Inga förändringar noterade.

Vid entrépartiet bildas en veranda som täcks av ett skärmtak. Det finns även franska fönster med två tvärgående spröjs.


KOMMENTAR
Detta är ett exempel på en vanligt förekommande daghemstyp som huvudsakligen uppfördes i slutet av 1970-talet. Kännetecknande är att byggnaderna utgörs av en låg envånings länga med en eller flera utskjutande byggnadskroppar. Daghemstypen har flackt sadeltak som skjuter ut över långsidorna, fasad i stående träpanel, franska fönster samt fönster som ofta är placerade gruppvis vid hörnen. Några exempel på denna byggnadstyp: Södra Bataljonen i Bredäng; Gransätra 1 i Sätra; Kasholmen 1 i Skärholmen; samt Stallarholmen 17 i Vårberg.