Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, AKALLA 4:1 EGGEBY GÅRD

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Eggeby Gård fungerar idag som Järva Folkets Park, men anläggningen har anor från 1700-talet och längre tillbaka. Själva gården är måleriskt belägen på en höjdsträckning söder om stadsdelen Husby. Här finns mangårdsbyggnad, flyglar samt en grupp fd. ekonomibyggnader med direkt anknytning till Folkets Park-verksamheten. I anläggningen inryms även byggnader väster om själva gårdshöjden; ett stall och en förrådsbyggnad i en flack dalgång samt två bostadshus vid en skogsbeklädd åsrygg. Norr och nordväst om själva gårdshöjden finns en transformatorstation och två betongvärn från militärtiden. Genom anläggningen slingrar sig en gammal grusad väg norrut mot stadsdelarna Husby och Kista.

Höjden där gården ligger på är bevuxen med lövträd, mest lönnar och ekar, framförallt i norr och öster. Grusade uppfartsvägar löper upp till gårdsbebyggelsen. Gångstråk leder norrut mot Husby och Kista. Ytorna kring husen är mestadels gräsbevuxna, med kompletterade inslag av lövträd samt buskar. Rödmålade trästaket indelar gårdsanläggningens olika delar från varandra. Den tvåvåniga mangårdsbyggnaden är belägen på höjdens norra del, söder om den finns två låga flygelbyggnader. På så sätt bildas en grusad gårdsplan med gräsrundel. Ytterligare grusade gårdsbildningar finns mellan gruppen av f.d. ekonomibyggnader. I anläggningens östra del, på en grässluttning, finns en öppen utescen i omålad träkonstruktion. På den västligaste delen av gårdshöjden, nära genomfartsvägen, finns två duvslag från 1970-talet. De har fasader i rödmålad träpanel och är försedda med nätburar för fjäderfän. Söder om gårdsbebyggelsen finns odlade fält.

Stallet och förrådsbyggnaden på lägre mark väster om själva gårdsbebyggelsen omges av gräsytor. De har grusade infarter. Öster om förrådsbyggnaden finns en grusad parkeringsplats. Norr och öster om stallet finns inhägnade hästhagar. Det lilla fd. bostadshuset "Sjukstugan" samt bostadshuset Eggeby Tallbacke ligger väster om den grusade genomfartsvägen, på en skogsbeklädd sluttning. Eggeby Tallbacke kringgärdas delvis av ett rödmålat trästaket. Kring bägge husen finns gräsmattor och buskar.