Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, AKALLA 4:1 GRANBY GÅRD

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Gård med anor från medeltiden. Bostadshus och flera uthus belägen på en i huvudsak skogsbeväxt höjdsträckning, på Järvafältet söder om Husby. Boningshuset har stomme som till del är från 1700-talet, men det bär i huvudsak prägel av 1800- och 1900-tal. På höjdens västligaste del, vid änden av en gammal lindallé, finns en husgrund som sannolikt markerar ett äldre läge för gårdens bostadshus. På lägre mark i söder ligger en fd. militär förläggningsbyggnad från tidigt 1900-tal. Övriga byggnader från militärtiden är idag rivna. Ytterligare en gammal husgrund finns direkt väster om den fd. förläggningsbyggnaden, det finns inga uppgifter om dess ålder.

Infart till gårdsplanen sker från den grusväg som löper utmed gårdens östra sida. Mot vägen finns en hög häck och infart sker genom en grönmålad trägrind med omålade betongstolpar på ömse sidor. Infarten är grusad och vidgar sig till en liten parkeringsplats. Runtom bostadshuset finns gräsmatta, med klippta buskar och rabatter. I övrigt är den kuperade tomten delvis förvildad, med högt gräs, busksly och lövträd samt sten i dagen. De tre uthusen är belägna på gårdstomtens västra del. Förutom dessa byggnader finns på tomten dels ett mycket liten hundhus direkt väster om bostadshuset med fasad i rödmålad träpanel och betongtegeltäckt sadeltak, samt en jordkällare med fasad i formgjuten betong och svartmålad träpaneldörr belägen på tomtens sydvästligaste del nära grusvägen. Mot söder avgränsas gårdstomten av ett rödmålat trästaket.

Den fd. förläggningsbyggnaden har egen grusad infart från vägen i öster. Kring denna byggnad finns klippt gräs och högre gräs, sen tar de öppna åkrarna och hästhagarna på Järvafältet vid.