Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, AKALLA 4:1 HUSBY GÅRD

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Husby gård, med bebyggelse från tidigt 1800-tal och fram till idag, ligger i en flack södersluttning, strax söder om den moderna stadsdelen Husby. Gården fungerar idag som kvartersgård, verksamhetens bredd är stor. Byggnaderna från äldre tid bär stark prägel av omfattande renoveringar på 1970-talet, dessutom finns nyare hus - dels kompletteringsbebyggelse, dels äldre hus som har blivit återuppbyggda. Anläggningen omges av skogsdungar, mestadels lövträd, och söder om gården breder det öppna Järvafältet ut sig. Genom anläggningen löper ett flertal gångvägar, både asfalterade och grusade - flera av dessa är mycket gamla vägsträckningar.

I gårdens norra del finns en grupp med fd. bostadshus och köksflygel från 1800-talet och 1900-talet (Akalla 4:1, hus 77, 80, 81, 83), samt ett långsmalt fd. vagnslider (Akalla 4:1 hus 196, brunnen och återuppbyggd) vilka omges av gräsmattor, spridda buskar och lövträd. Mellan husen finns grusade stigar, och det finns flaggstänger och rödmålade trästaket utmed gångvägarna. I gårdens östra del finns lekplatser med sandlådor, plaskdamm, olika lekredskap. Norr om husen finns en grusad plan, en lekyta med sandlåda samt en tennisplan. I gårdens sydöstra del, på var sida om den genomgående gångvägen, finns en liten utescen (Akalla 4:1, hus 76) samt en dansbana med scen (Akalla 4:1 hus 9012). I gårdsanläggningens sydvästra del grupperar sig husen kring en stor, delvis asfalterad plan söder om gångvägen. Här finns en nybyggd verkstadsbyggnad samt ett brunnet och återuppbyggt stall/ladugård (Akalla 4:1 hus 79 respektive 183). I anslutning till verkstadsbyggnaden finns även en boulebana och en basketball-plan. Allra längst i väster finns ett fd bostadshus med liten trädgård runt (Akalla 4:1 hus 82). Direkt söder om Husby gård finns ett större koloniområde, med flera små byggnader knutna till denna verksamhet (Akalla 4:1 hus 73 och 74).