Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, SÄTRA 2:1 SÄTRA IP

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Anläggningsbeskrivning baserad på uppgifter från Storstadsprojektet Stockholm, 1999 samt från kompletteringsinventering 2006.

Idrottsanläggning på plan mark i västra Bredäng

Området innefattar ishall, cafébyggnad, friidrottshall, tennisbanor, gräsplan, löparbana och hockeyrink med spelarbås. Anläggningen gränsar i sydost mot Eksätravägen, i sydväst mot Björksätravägen, i nordväst mot kvarteret Tankebyggarorden och i nord till nordost mot en grönyta. Anläggningen inhägnas i nordväst, nordost och sydost av ett högt gunnebostängsel. Byggnaderna ligger i anläggningens sydvästra del och är orienterade i nordväst-sydostlig riktning. Längst i nordväst ligger ishallen, därefter cafébyggnaden och i sydost friidrottshallen.

Ishallen är sammanbyggd med friidrottshallen. Mellan cafébyggnaden och Björksätravägen ligger en parkeringsplats belagd med betongplattor. Infarten är asfalterad. Parkeringsplatsen skiljs av från vägen med en upphöjd plantering inom en betongmur.

Tennisbanorna är omgärdade av höga gunnebostängsel och ligger mot norr. Löparbanan löper runt gräsplanen och ligger mot öster. Ishockeyrinken ligger mellan tennisbanorna och ishallen och har ett spelarbås mitt på den nordöstra långsidan. Det har ett svart korrugerat pulpettak i plåt och fasader av gul stående panel. Sydost om rinken står ett fläkthus/kylarrum i två volymer.