Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, NORDENS VÄNNER 1 JAKOBSBERGS GÅRD

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Jakobsbergs gård är en herrgårdsanläggning från 1700-talets mitt bestående av en huvudbyggnad och två flygelbyggnader. Anläggningen ligger i norra Bredäng, i anslutning till en f.d. skolanläggning och till ett lamellhusområde, uppförda på 1960-talet. Tillträde med bil till anläggningen sker norrifrån, via Odd Fellowvägen som avslutas med en vändplats direkt öster om gårdsanläggningen. Öster om vändplanen finns ett daghem med flera byggnader från 1970-talet. Från söder leder en gångväg upp till anläggningen, förbi den fd. skolan och nyare bostadshus. Gångvägen har en rad med resliga ekar på sin östra sida, rester av den allé som fordomdags ledde fram till gården. I sydväst gränsar anläggningen till en hög skogsbeväxt kulle med berg i dagen.

Gårdsplanen är i huvudsak grusad. I mitten finns en flaggstång som omges av en rabatt som avgränsas av runda stenar. Runt flaggstången finns även trätunnor med planterade blommor samt sittbänkar. Gårdsplanen har tre stora ekar. Här finns även sex äldre belysningsstolpar i gjutet svartmålat järn, som bildar en cirkel. Några parkeringsplatser är anordnade på gårdsplanen norra sida. Mellan husen på den sydvästra sidan finns en scenkonstruktion utan tak i tryckimpregnerat trä. Gårdsplanens östra del, samt de längst mot öster och norr liggande delarna av anläggningen, består av gräsmattor med enstaka buskage och ekar.

Marken sluttar uppåt mot sydväst. Runtom byggnaderna, framförallt på de södra och västra sidorna finns förvildade rester av en äldre trädgårdsanläggning, med mindre gräsytor, buskar, fruktträd och andra lövträd. Norr om hus 3, den norra flygeln, finns några bikupor med bin. Vid norra gaveln på hus 2 finns en låg terrasserande granitmur.

En komplementbyggnad finns mellan hus 1 och 2, med sadeltak täckt med trapetskorrugerad plåt samt fasader i gulmålad lockpanel.

Vid Mälarstranden, i nordostlig riktning, finns två byggnader som antas vara gårdens grindstuga och sjöbod/tvättstuga.