Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Varberg kn, LANSEN 3 BRUNNSBERGS KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
MILJÖ- Brunnsberg är en stadsdel som ligger i utkanten av och norr om, Varbergs centrum. I närmiljön, norr om kyrkan finns parkliknande grönytor. Söder om kyrkan ligger en förskola i en låg byggnad, och i norr och sydväst ligger trevånings flerbostadshus med rödbruna tegelfasader. Ett litet stadsdelcentrum ligger ett par hundra meter sydväst om kyrkan.
ANLÄGGNING- Brunnsbergs kyrka ligger i sluttande terräng med entré via en betongramp i söder.
På betongfundament, sydost om entrén, står en klockstapel för en klocka. Stapeln är målad i brunsvart kulör på sex ben med sadeltak, svart gavelplåt och belagd med gråsvart papptak, format som betongpannor.
Tillfarten till kyrkan sker från väster och framför kyrkokroppen finns en liten asfalterad, enkelriktad rundel. Parkeringen ligger sydväst om kyrkan, kringgärdas av häckar och är gemensam med intilliggande förskola.
Närmiljön norr och öster om kyrkan utgörs av parkliknande lövskog med unga lövträd och gräs.
Markbeläggningar: Framför västra fasaden och en bit upp i betongrampen till huvudentrén i söder ligger grå gatstenar. Även den lite större planen framför den ursprungliga entrén från norr, nu ersatt av en sakristia, är belagd med gatsten. Mot kyrkans norra fasad ligger kullersten. Entrépartierna från öster och nord till grupprumsdelarna, i vinkelbyggnaden bakom kyrkan i öster, är belagda med fyrkantiga betongmarkplattor med grusade ytor liknande dansk sjösten.
Markplattor av lika typ som ovan, ligger också i entrérampen i söder, samt vid souterrängplanens entré i söder.
En rabatt med betongkantsten är anlagd framför västra och södra fasaden.
Mot samlingslokalernas västra vägg växer rododendronbuskar.
Under entrérampen i söder finns ett förråd med entré från väster med sidoljus i form av betongglas.