Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Alingsås kn, NOLBY 37:8 NOLBY GRAVKAPELL

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Det kombinerade gravkapellet och krematoriet ligger i kyrkogårdens södra hälft. Väster om kapellet är en stor gräsplan med ett järnkors i sin östra del. Planen avslutas i väster av en rak, låg betongmur, klädd med granitplattor och på krönet av grästorv. I varje ände av muren finns en öppning som kantas av grindstolpar i samma utförande. Från dessa leder asfalterade vägar fram till kapellet. Direkt nordost om kapellet är en parkering. Söder om gräsplanen är en mindre kulle med vegetation. På denna ligger en förrådslänga och på dess östra sida ett kombinerat förråd och verkstad i två längor samt en personalbyggnad i vinkel mot dessa. Sistnämnda länkas samman av ett högt trästaket med grind. Mot järnvägen, vilken ligger lägre än kyrkogården, löper ett enkelt gallerstaket. Kyrkogårdens norra hälft har karaktär av skogskyrkogård. Terrängen är bergig och beväxt med främst tallar, unga björkar och buskar. Genom området löper slingrande grusgångar. Gravarna ligger oregelbundet placerade och utmärks av små gravstenar. I områdets östra del finns en damm med en anlagd bäck som rinner ned från bergsryggen i nordväst. Bäckfåran kantas av rhododendronbuskar. Vid bäckens övre lopp ligger en minneslund med ett stort träkors. En klockstapel är rest på backen närmast kapellet. Många bänkar är utplacerade i terrängen. Mot norr begränsas kyrkogården av ett trästaket, vilket har en öppning öster om ovannämnda bergsrygg.