Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, GRENVERKET 1 M.FL.

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Kvarteret Grenverket med nio radhus i två sammanbyggda längor samt en garagelänga, ingår i ett av två större radhusområden i stadsdelen Hässelby gård. Stockholms stads småstugebyrå projekterade områdena utifrån ett stadsplaneuppdrag från Fastighetskontoret. Radhusen ritades av Jon Höjer och Sture Ljungkvist och uppfördes som självbyggen mellan 1956 - 59. Av ekonomiska skäl fick inte hustyperna bli för många. En del radhuslängor anpassades till den kuperade terrängen med suterrängvåning och förskjutna våningsplan.
Radhusen är lokaliserade antingen längs huvudgatan, matargatan, som löper genom och runt området eller längs mindre säckgator. Kvarteren har oftast en sida med bilfria gångstråk som leder mot allmänningar och centrum. Allmänningarna kännetecknas av gräsytor med inslag av bevarad tallvegetation. De rymmer också lekplatser och mindre fotbollsplaner.
Generellt var ursprungligen radhusens bottenvåning och gavlar putsade och övervåningen klädd med cementfiberplattor (Sidiplattor i olika nyanser). Det förekom även att vissa fasadpartier fick träpanel. Taktäckningsmaterialet var svart eternitskiffer.
Numera är merparten av radhusen i områdena förändrade genom om- och tillbyggnader. Inom och intill radhuskvarteren uppfördes vid byggnadstiden eller decennierna därefter garagelängor, ofta efter ritningar av Höjer & Ljungkvist. Även här spelade eternit en viktig roll och användes på både fasader och tak.

Kvarteret Grenverkets bebyggelse i flack terräng är uppdelad i längor om 4 + 5 radhus sammanbyggda med två garage samt en tvärställd garagelänga från 1960-talet vid matargatan Astrakangatan. Entréerna vetter mot säckgatan och hitåt har fastigheterna endast små tomter. Trädgårdssidan präglas av fruktträd och mot gångstråk avgränsande häckar. Altaner har tillkommit på flera av tomterna.