Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, TÄCKHETEN 1 M.FL.

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Kvarteret Täckheten ingår i ett av två större radhusområden i Hässelby gård. Stockholms stads småstugebyrå projekterade områdena utifrån ett stadsplaneuppdrag från Fastighetskontoret. Radhusen ritades av Jon Höjer och Sture Ljungqvist och uppfördes som självbyggen mellan 1956 - 59. Av ekonomiska skäl fick inte hustyperna bli för många. De flesta radhuslängor anpassades till den kuperade terrängen med souterrängvåning och förskjutna våningsplan.
Radhusen är lokaliserade antingen längs huvudgatan, matargatan, som löper genom och runt området eller längs mindre säckgator. Kvarteren har oftast en sida med bilfria gångstråk som leder mot allmänningar och centrum. Allmänningarna kännetecknas av gräsytor med inslag av bevarad tallvegetation. De rymmer också lekplatser och mindre fotbollsplaner.
Generellt var ursprungligen radhusens bottenvåning och gavlar putsade och övervåningen klädd med cementfiberplattor, "Sidiplattor", i olika nyanser. Det förekom även att vissa fasadpartier fick träpanel. Taktäckningsmaterialet var svart eternitskiffer eller korrugerad eternit.
Numera är merparten av radhusen i områdena förändrade genom om- och tillbyggnader. Inom och intill radhuskvarteren uppfördes vid byggnadstiden eller decennierna därefter garagelängor, ofta efter ritningar av Höjer & Ljungqvist. Även här spelade eternit en viktig roll och användes på både fasader och tak.
För byggnadsbeskrivning och byggnadshistorik beträffande radhuslängorna se Täckheten 2 respektive 7.
Kvarteret Täckheten ligger på mark som i norväst sluttar lätt mot sydväst och i sydost sluttar lätt mot nordost, längs sydvästra sidan av säckgatan Stallknektsgränd. Kvarteret är uppdelat i två radhuslängor placerade i nordväst-sydostlig riktning med fem bostadsenheter vardera. Täckheten 1, längst i nordväst, är bebyggd med en garagelänga. På framsidorna finns betongplattebelagda gångar, små täppor med rabatter och mindre träd samt i något fall en liten mur av betongstenar. Baksidorna är gräsbevuxna. Här finns hårdgjorda uteplatser, enstaka träd och buskhäckar. Täcketen 2 har en bod av plåt på tomten. 5, 8 och 9 har bodar av trä, där 8-9 är sammanbyggd. Mot nordväst vidtar matargatan Astrakangatan, mot sydväst en gångväg, mot sydost en allmänning och mot nordost ett annat radhuskvarter.