Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, AVSKILDHETEN 1 M.FL.

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Kvarteret Avskildheten med 12 radhus och en garagelänga, ingår i ett av två större radhusområden. Stockholms stads småstugebyrå projekterade områdena utifrån ett stadsplaneuppdrag från Fastighetskontoret. Radhusen ritades av Jon Höjer och Sture Ljungqvist och uppfördes som självbyggen mellan 1956-59. Av ekonomiska skäl fick inte hustyperna bli för många. En del radhuslängor anpassades till den kuperade terrängen med suterrängvåning och förskjutna våningsplan.
Radhusen är lokaliserade antingen längs huvudgatan, matargatan, som löper genom och runt området eller längs mindre säckgator. Kvarteren har oftast en sida med bilfria gångstråk som leder mot allmänningar och centrum. Allmänningarna kännetecknas av gräsytor med inslag av bevarad tallvegetation. De rymmer också lekplatser och mindre fotbollsplaner.
Generellt var ursprungligen radhusens bottenvåning och gavlar putsade och övervåningen klädd med cementfiberplattor (Sidiplattor i olika nyanser). Det förekom även att vissa fasadpartier fick träpanel. Taktäckningsmaterialet var svart eternitskiffer.
Numera är merparten av radhusen i områdena förändrade genom om- och tillbyggnader. Inom och intill radhuskvarteren uppfördes vid byggnadstiden eller decennierna därefter garagelängor, ofta efter ritningar av Höjer & Ljungquist. Även här spelade eternit en viktig roll och användes på både fasader och tak.

Kvarteret Avskildheten består av två radhuslängor av Typ s 38 agh, längs en återvändsgata och en garagelänga motställd vid huvudgatan i väst. Radhusens entrésida vetter mot gatan i sydväst och har en träveranda framför entrén och en trädgårdstomt med buskhäck mot gatan och som tomtgräns.
Husen har en mindre tomt på baksidan där de flesta har en bod i olika utformning. Längs baksidan finns en gångstig jämte tomtgränsen.