Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Göteborg kn, JÄRNBROTT 79:2 HÖGSBO KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Miljön runt kyrkan domineras av flerfamiljshus från olika perioder. I omedelbar närhet ligger också Axel Dahlströms Torg, Högsbotorps största centrumanläggning, som uppfördes 1953-1955.

Anläggningen består av kyrkan, sammanbyggd med församlingslokaler, samt klockstapel och kyrkotomt. De sammanlänkade byggnadskropparna har fasader i betong med mycket grov frilagd ballast (stenskärv). De följer terrängen, ligger i en relativt brant sluttning som faller av mot öster. Framför kyrkans fönster sitter kraftiga, vertikala gallerverk av svart aluminium, övriga byggnadsdelar har fönster utan spjälverk. Mot öster och söder finns terrasser i två plan, avgränsade med murar av gjuten naturbetong. Den fristående klockstapeln står nordost om koret.

KYRKAN är en enskeppig salskyrka och byggnadskroppen omfattar även lokaler för andra församlingsaktiviteter. I omedelbar anslutning till kyrkorummet finns bl.a. vapenhus, sakristia, väntrum, andaktsrum och bisättningsrum. Under kyrkan ligger FÖRSAMLINGSHEMMET med bl.a. församlingssal med scen och sammanträdesrum. Fasaderna i bottenvåningen är genombrutna av stora fönsterpartier.

Kyrkobyggnaden förbinds genom ett kyrktorg i två plan med en EXPEDITIONSBYGGNAD. Den inrymmer pastorsexpedition och tjänsterum i övervåningen medan undervåningen upptas av samlingslokaler. Expeditionsbyggnaden är närbesläktad med kyrkan i material och uttryck och har stora fönsterpartier.

ENTRÉTORGET på den övre terrassen ligger på ett bjälklag av betong. Kyrkan och expeditionsbyggnaden binds samman av ett skärmtak i betong som vilar på smäckra järnstolpar. Markbeläggningen under skärmtaket är rektangulära svarta stenplattor, ytan i övrigt är av gjuten betong med frilagd ballast och inlagda mönster av gatsten. Ingångarna till kyrkan och expeditionsbyggnaden vetter mot torget. Från torget leder en trappa ner till den lägre terrassen. Nedanför trappan finns en större öppen yta, tänkt för samlingar utomhus. Över den öppna ytan, på kyrkan södra vägg, sitter en liten balkong (eller predikstol).

KLOCKSTAPELN är fristående och placerad nära tomtens nordöstra hörn. Stapeln reser sig högt över kyrkoanläggningen och är uppförd i betong med frilagd grov ballast, i likhet med resten av anläggningen. Tornet har en asymmetrisk utformning. Basen är genombruten av en sidoställd hög och smal öppning och de tre KLOCKORNA hänger synligt bakom ett gallerverk av stående ekribbor nära stapelns topp.

VEGETATIONEN på kyrktomten är ganska sparsam. De öppna ytorna runt kyrkan är gräsbesådda. Vid den västra sidan står några halvvuxna träd och i anslutning till entrépartiet finns planteringar med prydnadsbuskar. Gångar i anslutning till kyrkan är asfalterade. De flesta av gångarna ingår i anläggningens system av gjutna betongterrasser.

Se även storstadsinventeringens område "Göteborg, Högsbotorp, kv Putsen, Högsbo kyrka" http://www.bebyggelseregistret.raa.se/omrade_desc.asp?id=700&inv=275&depth=3