Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, DJURGÅRDEN 1:1 THIELSKA GALLERIET (PARKEN)

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Parkmarken utgörs av en kuperad gräsklädd kulle som sluttar brant åt framför allt väster och
söder. Kullens topp ligger med en anings förskjutning åt nordväst från fastighetens mitt vilket
innebär att det framför allt är kullens södra och östra sluttning som utgör Thielska galleriets
park. Parken består i huvudsak av gräsmattor avgränsade av grusade gångstigar.
Gångstigarna, som är omsorgsfullt anpassade till terrängen, leder från murens portar till
byggnadernas alla entréer.
Framför huvudfasadens entré finns en putsad terrassmur i halvcirkelform med
kopparplåtsklätt murkrön. Marken närmast byggnaderna är till största delen täckt med grus.
En yta framför annexbyggnadens garageinfart är belagd med gatsten.
Terrängen och gräsmattorna följer bergets form och på några ställen i parken finns det berg i
dagen. I parken finns en hel del ålderstigna träd - framför allt ekar – på den östra och den
södra sidan om huvudbyggnaden. I det sydvästra hörnet finns det fruktträd. Längs med
huvudbyggnadens fasad växer det vildvin. Trappan upp till huvudfasadens entré flankeras av
fyra höga tujor.
I parken finns det ett antal bronsskulpturer av konstnärerna Gustav Vigeland, Auguste Rodin,
Johan Tobias Sergel och Aron Jerndahl. Enligt hans egen önskan finns byggherrens urna
gravsatt i en klippa under Auguste Rodins skulptur Skuggan. Insprängd i klippan finns en
mossklädd gravsten av granit med inskriptionen ”ERNEST THIEL 1859-1947”.