Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, KAVALLERISTEN 2 KAVALLERIKASERN F.D. K1

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Kavallerikasern är karaktäristisk för äldre kasernetablissement. Med sin blandning av olika byggnader redovisar den på ett pedagogiskt sätt det sena 1800-talets och det tidiga 1900- talets militäranläggning och dess krav på olika funktioner. Till etablissementet hörde ursprungligen underofficersbostäder, expeditionslokaler, sjukavdelning, verkstäder, förutom logement, marketenteri, matsal och stall. Erik Josephson planerade hela anläggningen och ritade samtliga byggnader. Trots de förändringar och rivningar som området har genomgått uppvisar kasernetablissementet med sin struktur, gestaltning och mängden av bevarade byggnader en god bild av sekelskiftets militäranläggningar.

Byggnaderna uppfördes med hög byggnadsteknisk och arkitektonisk kvalitet. Byggnadsmaterial och konstruktion är tydligt redovisade. Genom användningen av utvalda material och skickliga hantverkare har byggnadsverk med lång hållfasthet och stor motståndskraft mot slitage uppnåtts. Materialverkan och symmetrisk uppbyggnad där bakomliggande funktion avspeglas i fasaderna är av särskild betydelse, liksom byggnadernas gruppering kring en gård och den omgivande kransen av stora lövträd.

Ett kontinuitetsvärde ligger i etablissementets obrutna historia som militär verksamhetsmiljö och de enskilda byggnadernas anpassning till specifika, ursprungliga funktioner som administrationsbyggnad, logement, matsal, stall med mera.
Källa: Skyddsbestämmelser, 2021-06-30