Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, LANTMÄTAREN 2 S:T JACOBS KYRKA (JAKOBS KYRKA )

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Omgivningen
Jakobs kyrka är idag belägen i Stockholms centralaste delar, på Norrmalm och omgivet av citys många kontors-, affärs- och nöjespalats. Närmaste grannar är i öster Kungsträdgården, i söder Kungliga Operan och i norr Lantmäteristyrelsens gamla byggnad från 1640-talet. Byggnaden från mitten av 1970-talet mittemot kyrkans västportal, i vilken bl a Hamburger Börs är inrymd, avviker påtagligt från resten av bebyggelsen kring kyrkan genom sin fasad av brun eloxerad aluminiumplåt. Påpekas bör att när Jacobs kyrka invigdes 1643 låg den granne med Stockholms förnämsta palats, riksmarsken Jakob De la Gardies Makalös och på Operatomten låg de kungliga stallbyggnaderna, som också hade en mycket påkostad utformning. Kungsträdgården var vid denna tid verkligen en kunglig trädgård, inte den folkliga park den är idag. Det närbelägna Gustaf Adolfs Torg, som förr gick under namnet Norrmalmstorg, har alltsedan 1600-talets mitt varit en viktig plats i staden.

Anläggningen
Framför kyrkans sydfasad ligger Jakobs Torg, en förplats till kyrkan. Marken är här belagd med storgatsten. Då den södra portalen ursprungligen var kyrkans huvudentré fungerade och fungerar än idag denna yta som ett verkligt kyrktorg. Dagens huvudentré ligger i väster från Västra Trädgårdsgatan. Norr om kyrkan ligger kyrkogården med ett mot gatan avgränsande högt järnstaket på en granitsockel. Mellan två rusticerade sandstenspelare hänger en järngrind. Mot öster och Kungsträdgården finns ett lägre järnstaket. Av ursprungligen betydligt fler gravmonument återstår idag endast ett mindre antal, de flesta liggande gravhällar. Framför nordportalen finns ett något nedsänkt halvcirkelformat stenlagt parti. Gräsmattor, några rabatter, stora syrenbuskar, tre nyplanterade popplar på rad samt en stor pil bildar tillsammans kyrkogårdens grönskande inslag.

I norr avgränsas kyrkogården av ett församlingshus, uppfört 1984-85. Byggnaden kan stilmässigt karakteriseras som en pastisch, uppförd i 2½ vån med ett svartmålat brutet plåttak. Putsen är gulrosa med takfotslist och hörnpartier i vitt. Endast den s k körsalen med kontor nyttjas idag av församlingen, resten är uthyrd till Operans personal- och ekonomiavdelning m m. På samma plats låg dessförinnan ett gravkapell från 1920-talet, vilket i sin tur ersatte ett äldre begravningskapell, bårhus m m.

Kyrkobyggnaden
S:t Jacobs kyrka är en treskeppig hallkyrka med ett smalare tresidigt avslutat kor utbyggt i öster. Kyrkan är försedd med ett fyrkantigt centraltorn med lanternin och två små trapptorn som flankerar den västra entrén, numera kyrkans huvudentré. Porten i söder med den rikast skulpterade portalen var den ursprungliga huvudentrén och är än idag flitigt utnyttjad. Även i norr finns en entré. Kyrkans stomme är av tegel.