Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, JÄGARBACKEN 1 HJORTHAGENS KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Omgivningen
Stadsdelen Hjorthagen ligger på en höjd, Jägarberget, i nordöstra delen av Stockholm.
Kyrkan ligger högst upp på Jägarberget, i öster. Förutom i väster, där flerfamiljs hus i rött tegel från 1960-talet ligger, är kyrktomten omgiven av Hjorthagsparken och Dianaparken. Det är grönområden som brant sluttar ned mot Ropsten. Sydväst om kyrkan reser sig en väldig skorsten som hör till Värtaverket.

Anläggningen
Kyrktomten anlades omsorgsfullt då kyrkan byggdes med trappor och murar av granit, grusade eller kalkstensbelagda gångar och några specialutformade lyktor. År 1925 tillkom en lykta och grindarna av smide efter ritningar av Gustaf Lindgren. På de gräsbevuxna slänterna växer buskar och träd. Direkt öster om kyrkan ligger det putsade, envåniga församlingshuset, ritat av Erik Lundroth 1902. Det innehöll bl a prästbostad och en lässal för barn. Salen fungerade som gudstjänstlokal från 1904 till 1909 då kyrkan invigdes.

Kyrkobyggnaden
Kyrkobyggnaden är orienterad i nordväst-sydostlig riktning med kor i sydost och tornet direkt väster härom samt huvudingången i nordväst. Kring kyrkorummets mittskepp, med lägre sidogångar likt en basilika, har olika funktioner placerats i planmässigt tydliga geometriska former. I nordost ligger ett absidformat f d begravningskapell, norr och söder om detta ligger kvadratiska entréer. Sydost om mittskeppet ligger det absidformade koret, norr om detta ligger den kvadratiska sakristian och söder om koret det kvadratiska tornet med en separat ingång. Kyrkans stomme är av tegel med bärande balkar av armerad betong.