Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, DUNGEN 26 ESSINGE KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Omgivningen
Stora Essingen, en ö väster om Stockholms innerstad, var så gott som obebyggd fram till 1800-talets mitt. Omkring 1870 byggde arbetare från Ekensbergs varv vid Mälarens södra strand, bostäder längs stranden. Senare byggdes också sommarstugor här. 1916 inkorporerades ön med Stockholm. Först sedan en stadsplan fastställts 1923 och en fast broförbindelse byggts 1928 började bebyggelsen breda ut sig på ön. På de centrala delarna uppfördes hyreshus och däromkring byggdes villor och mindre flerfamiljshus.
Kyrkan ligger mitt på ön på en höjd. Strax sydväst härom ligger Essingetorget omgivet av hyreshuslängor. I de andra vädersträcken nedanför kyrkan ligger villor inbäddade i lummiga trädgårdar, de flesta byggda på 1930-talet.

Anläggnigen
I direkt anslutning till kyrkan ligger församlingsbyggnaden. Den 1-2-våniga byggnadens olika delar skiljer sig åt genom olika typer av takfall och fönstersättningar. En omgärdad gård bildas mellan kyrkan och församlingsbyggnaden, vilken i söder avgränsas av en låg stenmur. Anläggningen är småskalig och ger en intim karaktär. På den gräsbevuxna gården växer tallar och på sina håll ligger kala klippor. Gångarna som leder över gården och den plan framför stentrappan som leder till kyrkporten är asfalterade. Enligt Cyrillus Johanssons tävlingsförslag var gårdsplanen tänkt bla för friluftsgudstjänster och som lekplats. På den södra delen av gården står det fristående runda klocktornet av tegel som kröns av en kopparklädd spira med ett förgyllt kors på toppen. Muren närmast spiran är uppbruten i rundbågiga öppningar med tolv murpelare emellan, vilka symboliserar de tolv apostlarna.

Kyrkobyggnaden
Kyrkan ligger orienterad i nord-sydlig riktning med koret i norr och kyrkporten i söder. Byggnadstypen är basilikans med ett högre mittskepp flankerat av lägre sidoskepp i öster och väster. Kor och vapenhus är lika breda som långhuset. Sakristia och kyrkvärdsrum ligger öster om koret. Kyrkan har en stomme av tegel.