Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, PROSTEN 1 S:TA BIRGITTA KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Omgivningen
S:ta Birgitta kyrka är belägen uppe på en höjd ovanför Mälaren, inte långt från Nockebybrons östra fäste, söder om Drottningholmsvägen och strax bortom Nockebybanans slutstation. Församlingsbyggnaden, som är placerad parallellt med Drottningholmsvägen, fungerar som en bullerskärm mot den hårda trafiken. En gångbro möjliggör passage över vägen till och från Nockebyhov, norr därom. Merparten av bebyggelsen i Nockeby utgörs av enhetligt utformade villor från åren omkring 1930. Mellan kyrkan och spårvagnshållplatsen reser sig en upp till 7 våningar hög anläggning med pensionärsbostäder i mörkt tegel. De byggdes av Sällskapet Vänner till Pauvres Honteux 1966-75 efter ritningar av arkitekterna Backström & Reinius. Samma arkitekter ritade några år senare även Nockebyhus, pensionärshemmet på andra sidan Drottningholmsvägen. Med sin långa något böljande fasad i rött tegel utgör det ett dominant inslag i miljön kring bron.

Anläggningen
En granitmur avgränsar kyrkotomten mot Drottningholmsvägen och slänten i väster ned mot Mälaren. Vegetationen nedanför kyrkan har vuxit sig så hög att den tidigare vida utsikten över Mälaren, mot Kärsön och Drottningholms slott, numera är kraftigt begränsad. Mellan församlingsbyggnaden och kyrkan står några höga tallar. Närmast öster om kyrkan finns ett nedsänkt stensatt parti där tidigare ett utomhusaltare har haft sin placering för att användas vid friluftsgudstjänster. Öster därom finns gräsmattor. I väster är marken belagd med smågatsten med ett strålmönster av mörk granit som är riktat mot kyrkans huvudentré. En friskulptur av brons av skulptören Axel Wallenberg föreställande S:ta Birgitta står intill vapenhuset.

Kyrkobyggnaden
S:ta Birgitta kyrka är en centralkyrka, orienterad mot öster med huvudentré i väster, på kyrkans "baksida" i förhållande till hur man närmar sig kyrkobyggnaden. Planformen bygger på ett liksidigt kors med grunda, utåt avsmalnande korsarmar eller en stjärna (därav tävlingsförslagets namn) där de fyra uddarna kapats av tvärt. Det centrala kyrkorummet är utvändigt markerat med en stor kupol, vilket gör att kyrkan tillsammans med det höga klocktornet syns vida omkring. Detta står strax norr om kyrkans huvudentré och är delvis hopbyggt med den glasade gång som också förbinder kyrkan med församlingsbyggnadens långsmala byggnadsvolym mot Drottningholmsvägen. Stommen i denna är av gasbetong medan själva kyrkobyggnaden är av tegel. Klocktornet är av obehandlad fasadbetong.