Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, SYRENEN 1 GUSTAV VASA KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Omgivningen
Gustaf Vasa kyrka ligger vid den öppna platsbildningen Odenplan i stadsdelen Vasastaden i Stockholms innerstad. Esplanaderna norr och söder om kyrkan, Karlbergsvägen och Odengatan, möts i torgets östra ände och ger platsen en triangulär form. Esplanaderna, med förebild från kontinentens storstäder, var en del i den stadsplan som fastställdes 1879. Planen stakade ut de stora bostadskvarter i ett strikt rutnät som ligger kring kyrkan. Utmed hela Karlbergsvägen låg planterade förgårdar framför husen. Bebyggelsen söder om Karlbergsvägen började uppföras på 1880- och 90-talen, norr där om är de flesta husen byggda under 1900-talets första decennium. Det femvåniga huset intill kyrkan, i hörnet Västmannagatan - Karlbergsvägen, stod färdigt 1909 ritat av arkitekterna Hagström & Ekman. Huset byggdes av Gustaf Vasa församling och rymmer fortfarande dess församlingslokaler.

Anläggningen
Kyrkotomten utgörs av hela kvarteret Syrenen. Den ligger mellan Karlbergsvägen i norr, Odengatan i söder, Västmannagatan i väster och Upplandsgatan i öster. Kyrkotomten höjer sig över gatunivån med en granitsockel och omgärdas av ett järnstaket. Kring kyrkan planterades lindar och häckar 1907. Träden växte sig så stora att ett flertal höggs ned på 1930-talet. Numera är marken delvis gräsbevuxen och några storvuxna och flera mindre lövträd växer runt kyrkan.

Kyrkobyggnaden
Kyrkan har en plan i form av ett grekiskt kors med kvadrater i de yttre vinklarna. I den västra korsarmen ryms koret. Korsmitten kröns av en hög kupol. Huvudfasaden med huvudingången vänder sig åt öster och Odenplan. I söder och norr finns också entréer till kyrkorummet. Under kyrkan finns ett kapell och ett stort kolumbarium med ingång från kyrkans västfasad. Hela grunden är gjuten medan stommen är av tegel. Kupolen och taken har stålkonstruktioner.