Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, PAPPERSKNIVEN 13 UPPENBARELSEKYRKAN

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Omgivningen
Uppenbarelsekyrkan är omgiven av flerfamiljshus av olika karaktär från olika tider. Norröver, nedanför berget, kantar Aspuddens arbetarbostadskvarter från 1910-talet Hägerstensvägens båda sidor. Söderut ligger den s k LM-staden med sina putsade smalhus från 1930-talets sista år, uppförda i en stram funktionalism för de anställda vid L M Erikssons stora fabrik vid Telefonplan. Som grannar västerut ligger längs Bäckvägen och österut längs Främlingsvägen rader med smalhus från tidigt 1940-tal, putsade resp i rött tegel.

Anläggningen
Kyrkan är högt belägen uppe på det s k Vallfartsberget, en höjd ovanför Aspuddens bostadsbebyggelse, och fungerar som ett landmärke i området. Kyrkotomten består i huvudsak av berg i dagen. Framförallt öster om kyrkan finns en hel del träd som med sin grönska under sommarhalvåret döljer en del av kyrkans resliga östfasad med sina stora korfönster. Mellan Bäckvägen och kyrkans entré i sydväst finns en asfalterad plan med bl a parkeringsplatser.

Kyrkobyggnaden
Uppenbarelsekyrkan har en tämligen komplex plan där själva kyrkan bara utgör en mindre del och är helt sammanbyggd med församlingslokalerna. Kyrkorummet, som har en inte helt klart uttalad korsform, är orienterat i öst-västlig riktning. Detta och den största samlingssalen är placerade i anläggningens huvudaxel, åtskilda av ett cirkelrunt kyrktorg som ursprungligen delvis låg under bar himmel. Kring torget är församlingens expeditionslokaler, prästrum m m grupperade. I anläggningens källarvåning ligger ytterligare församlingslokaler samt ett kolumbarium och en lillkyrka. Huvudentrén till anläggningen ligger i sydväst. Kyrkans stomme är av betong.