Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Norrköping kn, STORA GYLLINGE 1:2 ÖSTRA HUSBY KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Östra Husby är en medeltida socken och Husaby omtalas bl a 1278. En stenkyrka uppfördes troligen under 1100-talet och byggdes senare till i olika etapper. Den medeltida kyrkan revs i samband med att den nuvarande kyrkan uppfördes 1806-1809. Den nya kyrkan är uppförd i en enkel nyklassicistisk stil med släta putsade fasader målade i en ljus kulör och har ett flackt plåtklätt sadeltak. Tornet är indraget i långhuset och kröns av en fyrkantig lanternin med balkong. Kyrkan har en rektangulär plan. Invändigt markeras koret och altarrummet av ett kolonnuppburet absidvalv. Det stora kyrkorummet präglas av Pehr Hörbergs stora målning på korväggen och målningarna i absidvalvet.
KYRKOGÅRDEN: Kyrkan omges av den äldre kyrkogården. En yngre del är lägre belägen sydväst om höjden. De båda delarna förbinds av en trappa, som även leder upp till kyrkans västportal. Runt den äldre kyrkogården finns en trädkrans av bl a kastanj, ask och lönn. I öster avgränsas kyrkogården av en hög stödmur som kröns av ett lågt, sentida staket i järnsmide. I sydöst är muren lägre och här finns smidda järngrindar med små sidogrindar. De sitter i enkla grindstolpar av granit och på vardera grindstolpe står en urna. Sydöst och söder om kyrkan finns flera relativt höga gravvårdar, varav en hör till en grusgrav omramad av kätting. Sydväst om kyrkan finns fem grusgravar omgivna av låga buxbomshäckar. I norr, nordväst och öster saknas gravvårdar. Eftersom den äldre kyrkogården runt kyrkan saknar häckar har den en öppen karaktär. Norr om kyrkan finns en minneslund och här går en grusad gång ner till Gyllingegården. Mellan minneslunden och kyrkan går berget i dagen. Den yngre, sydvästra kyrkogården har en mer strikt karaktär med dubbla rader gravvårdar och mestadels rygghäckar i nord/sydlig riktning. Det finns enstaka grusgravar med stenram eller omgivande buxbomshäck. Även runt denna del av kyrkogården består trädkransen av relativt högväxande träd. På sydvästra delen står ett gravkapell med rusticerade, putsade och vitmålade fasader. Pyramidtaket är täckt med svart bandplåt. I nordöst finns en port och de övriga fasaderna har motsvarande nischer. I samtliga fasader finns lunettfönster med träspröjs. Till den yngre kyrkogården finns en utvidgning åt norr.