Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Hudiksvall kn, DELSBO KYRKA 1:1 DELSBO KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Sydväst om kyrkobyggnaden, alldeles i kyrkogårdens utkant, ligger församlingens gravkapell, en rektangulär byggnad med källarvåning. De östra och västra sidoväggarna är dock något utdragna. Byggnaden är byggd i sluttningen så att källarvåningen nås från söder och gravkapellet har ingång mot kyrkogården i norr. Gravkapellet ritades av arkitekt Erik Fant och byggnaden stod färdigt i början av 1950-talet. Byggnaden är uppförd med gråfärgad putsad grund och vitslammade tegelväggar. Fönstren mot öster och väster är småspröjsade och fyrkantiga medan ett runt fönster finns ovanför altaret. Portarna är av trä. Gravkapellet täcks av ett brant valmat tak med svarttjärat takspån, men med ett kopparklätt krön. Överst återfinns en hög korsförsedd spira placerad över byggnadens mitt. Golvet i gravkapellet är av tegel, innerväggarna är vitputsade och innertaket utgörs av ett brunmålat trätak. Längs den södra väggen finns ett vitputsat väggfast altare. Inredningen består för övrigt av fristående trästolar. Armaturer i form av vägglampetter och radiatorer i gravkapellet är ursprungliga. I källarvåningen finns kylrum samt en ursprunglig centralt placerad kisthiss som mynnar mitt i begravningskapellet i våningen ovanför.

Sedan den tidigare klockstapeln brunnit ned i samband med den stora kyrkobranden 1740 uppfördes en ny klockstapel fem år senare av bondesnickaren Jonas Eriksson i Duvnäs, Delsbo. Den nuvarande klockstapeln stod dock ursprungligen direkt söder om huvudingången till kyrkogården, men den flyttades/rullades på stockar till nuvarande plats ca 50 meter väster om kyrkogården 1908. Klockstapeln har rektangulär grundplan och består av en rymlig bod med högt valmat tak med spånklädda väggar och tak. En vinklad trappa leder upp till klockplanet där två 1700-talsklockor är upphängda. Klockplanets balustrad är vitmålad i likhet med luckorna högre upp. Den översta delen av klockstapeln är formad som en lökkupol och klockstapeln avslutas med en hög spira. I klockstapeln förvaras olika äldre inventarier och inredningsdetaljer från kyrkan, bland annat den stora altartavlan på väv målad av Paul Hallberg 1746. Intill klockstapeln finns en byst över den inflytelserika och starka prosten Lars Landgren som verkade i Delsbo församling 1842-1876.

Den äldsta kyrkogården omger kyrkobyggnaden på alla sidor. Huvudentrén är vänd mot
väster. Mot samma väderstreck avgränsas kyrkogården med ett svartmålat gjutjärnsstaket från
1800-talets slut, som tidigare funnits kring hela den äldre kyrkogården. Mot öster och söder ligger kyrkogården på en stenterrass. Fram till år 1814 omgärdades kyrkogården av den medeltida bogårdsmuren i sten med tre stigportar. Vid huvudentrén finns en fattigbössa med en skulpterad fattiggubbe av trä, vilken är en kopia av 1600-talsoriginalet som förvaras i sakristian. Fram till 1860-talet fanns två fattiggubbar uppsatta vid ingången. Kyrkogården är huvudsakligen grästäckt, men den uppdelas av gångar med natursingel. En bred körväg som kantas av en högrest lindallé leder från kyrkogårdens huvudentré mot kyrkobyggnaden. Vegetationen består i övrigt av äldre högre lövträd, samt raka klippta häckar, dels som omgärdning och dels mellan de olika gravraderna och då oftast i nordsydlig riktning.

Norr om kyrkan finns ett stort varvgravsområde från 1930-1940-talen. Drygt 20 familjegravar på kyrkogården omgärdas med stenram, de flesta på den södra delen av kyrkogården. På denna del finns även ett antal äldre gjutjärnskors. Stående gravvårdar av sten dominerar, men på varvgravsområdena förekommer även ett flertal äldre träkors. Den omtalade 1700-talsprosten C. N. Leneaus, som bland mycket annat skrev boken Delsbo illustrata, ligger begravd direkt öster om kyrkobyggnaden, på hedersplatsen bakom altaret. Norr om denna grav ligger den välkände prästmannen Lars Landgrens maka och två söner begravda. Själv vilar han i Härnösand där han slutade sina dagar som biskop.

Den nya kyrkogården som invigdes 1973 är belägen i den breda svackan nordväst om kyrkoanläggningen. Området saknar omgärdning. Marken är grästäckt och indelad i kvarter med gångar av grus och betonghålsten. Inom området finns ett antal fristående träd och buskar samt några häckar. Hittills har bara varannan gravrad tagits i anspråk så de flesta gravvårdar är vända mot öster. På den östra delen av kyrkogården ligger en minneslund anlagd 1992 med konstnärlig utsmyckning av smeden Staffan Thelin från 2004. På kyrkogårdens norra del ligger Landgrens källa, en vattenbrunn som stensattes under Landgrens tid, men som i själva verket användes mer av prosten Leneaus under 1700-talet. Den är idag ingen fungerande källa.