Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Landskrona kn, HÄRSLÖV 37:1 HÄRSLÖVS KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Det finns två kyrkogårdar, dels den ”gamla” runt kyrkan, dels den ”nya” som ligger 500 m nordväst om kyrkan.
”Gamla kyrkogården”
Den äldsta delen av kyrkogården är runt kyrkan. 1867 utvidgades denna åt väster, på tomt som den gamla klockargården legat på och mot norr på en del av prästgårdens jord. Den gamla delen har varit omgärdad av en kallmur. På 1920-talet byggdes nya murade. Urnlunden anlades 1958 och minneslunden1984. Numera används endast urnlund och minneslund och inte den övriga kyrkogården.

Kyrkogården omgärdas av en gråstensmur murad med bruk och avtäckt med kalkstensskivor och en putsad betongmur avtäckt med tegelpannor. En krans av hamlade lindar omger kyrkogården åt alla väderstreck utom norr där prästgårdens träd står. Metallgrindar i murarna finns i söder från byvägen, i norr till prästgård och parkering och i öster till församlingshemmet. Kyrkogårdens gångar är av singel, förutom huvudingången från söder till tornet som är belagd med betongplattor. Hela kyrkogården är gräsbesådd och de äldre gravstenarna står i gräs, några enstaka är omgivna av järnstaket. Ett flertal träd finns på kyrkogården, t ex hängask, björk, magnolia och en stor blodbok.
Bland de äldre gravstenarna finns bl a obelisker, avbrutna kolonner och ett flertal stenar med infällda porslinsmedaljonger, ritade av Thorvaldsen.
I urnlunden på norra sidan står stenarna i raka rader mot rygghäckar av måbär. Gravplatsernas singel skiljs från gången med en kant av cortenstål. Gravstenarna är låga och horisontella.
Minneslunden är placerad i nordöstra hörnet omgiven av idegranshäck och rhododendron. En sten med vattenspel och en stenlagd vattenränna delar gräsmattan. Gångarna i minneslunden är av tegel.

Byggnader på gamla kyrkogården
Ett fd bårhus ligger i nordvästra hörnet på den utvidgade delen. Gavlarna är av synlig gråsten, övriga väggar är vitputsade. Det branta sadeltaket är belagt med rött taktegel.

”Nya kyrkogården” anlades 1890 när befolkningsmängden i Härslöv var stor och gamla kyrkogården inte gick att utvidga.
Den omges av hagtornshäckar mot öster och väster och en vitputsad mur avtäckt med tegel mot söder. Mot vägen finns ett entréparti av smide mellan tegelmurade pelare avtäckta med kalksten. Tegelmuren längs vägen är nyligen riven och kommer att ersättas av en hagtornshäck. Längs vägen går en allé av kastanjeträd som utgjorde en tidigare entré. En krans av lindar omger övriga sidor av kyrkogården. Från parkeringsfickan med entrépartiet går en bred singelgång mot ett stort kors i söder. Gravplatserna är buxbomsomgärdade eller stenomgärdade. Flera vintergröna träd växer på kyrkogården. Stora partier i ytterkanterna är grässådda utan utlagda gravar.

Byggnader på ”nya kyrkogården”.
En bod med brun träpanel och plåttak står i nv hörnet.

Källor och litteratur
Sockenkyrkorna – kulturarv och bebyggelsehistoria, Riksantikvarieämbetet, 2008
Skåne, Landskapets kyrkor, red. Markus Dahlberg, Riksantikvarieämbetet, (utkast)
opublicerad 2012
Underhållsplan för Härslöv kyrka 2005-05-23, Ponnert arkitekter AB
Härslöv och Säby kyrkors historia, Owe Samuelsson, Lund 1982
http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html,
Riksantikvarieämbetet Fornsök, hämtad 2015-04-15
http://www.landskrona.se/Documents/Landskrona/Documents/TSB/Detaljplaner/Ortsanalyser/harslov%20Ortsanalys_godkand100126.pdf,
Ortsanalys Härslöv, hämtad 2015-04-15

Intervju med representanter från Landskrona församling, möte 2015-06-03.

Se även beskrivning av Härslövs kyrkomiljö under Miljöer.