Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Uppsala kn, TENSTA 2:1 TENSTA KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Tensta kyrka har omtalats som en av de märkligaste medeltidskyrkorna i Sverige, både vad arkitektur och målningar beträffar. Det har antagits att den ovanligt stora och påkostade kyrkan har bekostats av en person ur högfrälset, troligtvis av ägaren till det närliggande Salsta.

På avbildningar av kyrkan från 1600-1700-talen kan man se att kyrkan omgavs av en medeltida bogårdsmur med stigluckor. Den gamla kyrkogårdsmuren och stigluckorna revs på 1700-talet. Kyrkogården omges nu av en kallmurad gråstensmur och en trädkrans bestående av lönnar. I söder finns två höga, murade och putsade grindstolpar med smidesgrindar från 1790-talet. Kyrkogården är utvidgad mot norr och norr om klockstapeln finns en minneslund. Nära kyrkogårdens nordöstra hörn ligger en sentida ekonomibyggnad med faluröd panel.

Kyrkogården har grusgångar och gravkvarter som till största delen är grästäckta. Äldre grusgravar med stenramar förekommer mest längs kyrkogårdsmurens insida i söder och väster. Enstaka grusgravar är också utspridda i gravkvarteren. Några av grusgravarna omgärdas även av låga järnstaket. De äldsta gravvårdarna är från 1800-talets slut. Den nyutvidgade kyrkogården i norr upptas till största delen av gräsmattor. Endast ett mindre antal gravar har hunnit tillkomma här. Framför entrén till vapenhuset byggdes år 2003 en ramp i granit för att förbättra tillgängligheten till kyrkan.

Klockstapeln ligger öster om kyrkogården på en höjd. Den är ursprungligen byggd 1756 men fick sitt nuvarande utseende vid en stor ombyggnad på 1830-talet då den öppna konstruktionen kläddes in med panel och försågs med en klassicerande stildräkt. Bottenvåningen har en kjolformad, tjärad spånbeklädnad. Ovan bottenvåningen har klockstapeln faluröda panelade väggar indelade i fält av tjärade lisener. Klockvåningen är öppen och på den finns ett spåntäckt, valmat tak som bär upp en lanternin med en spånklädd huv. Högst upp finns ett kors och en torntupp.