Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Laxå kn, FINNERÖDJA 1:32 M.FL. FINNERÖDJA KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
FINNERÖDJA KYRKA - Finnerödja kyrka är tämligen högt belägen i nordöstra delen av en stor kyrkogård. Sydväst om kyrkan finns ett bårhus och invid en häck i väster ligger en äldre ekonomibyggnad.
I sydöst är en lägre belägen kyrkogårdsdel, tillkommen 1958 samt en minnelund som sannolikt är från 1990. Minneslunden med minnessten och damm inramas av häckar. Samtida med minneslunden är den del av kyrkogården som ligger väster om kyrkan. Dess norra ingång utgörs av en öppning mellan två stenstolpar.
Den äldsta delen av kyrkogården inramas mot norr genom en kallmurad stenmur och en häck och mot öster och söder genom stödmurar. Huvudingången från norr utgörs av en trappa med fyra granitsteg och en muröppning mellan två stenstolpar. Utmed alla inhägnader växer trädrader.
Grusgångar leder från kyrkans väst- och sydportaler, utmed murarna samt runt kyrkan.
Från parkeringsplatsen öster om kyrkogården finns en nyare smidesgrind mellan murade, kraftiga stenstolpar. En annan utgång mot öster utgörs av en muröppning med granittrappa och handledare. Den nya kyrkogårdsdelen söder om kyrkan når man via två granittrappor i höjd med kyrkans kor. En lång cementtrappa är belägen vid bårhuset sydväst om kyrkan.
På kyrkogården finns en viss kvartersindelning genom låga måbärshäckar. . Utmed stödmuren i öster finns flera äldre gravvårdar, bland annat en vård med stenar inramade av ett gjutet järnstaket.
ÄLDRE BÅRHUS - Det äldre bårhuset är nedgrävt i det sydvästra hörnet av den äldrsta och högre belägna delen av kyrkogården. Byggnaden är grästäckt förutom mot ingången, som vetter mot väster. Denna utgörs av en bred pardörr med horisontell panel.
EKONOMIBYGGNAD - Byggnaden, troligen från tidigt 1900-tal har brun träpanel och sadeltak med korrugerad plåt.
BÅRHUS - Ett bårhus från 1965 är i öster sammanbyggt med en lägre ekonomibyggnad. Byggnaden/byggnaderna har vitt fasadtegel och plåttäckta sadeltak.