Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Håbo kn, YTTERGRAN 4:1 YTTERGRANS KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Kyrkogården har sin största utbredning mot söder. Huvudingången ligger i nordöstra hörnet där två putsade och spåntäckta grindstolpar finns. Den gamla delen av kyrkogården omges av en gråstensmur från 1783 med trädkrans av lövträd. Muren är fogad med cement. Gångarna är hårdgjorda med asfalt. 1926 skedde en stor utvidgning av kyrkogården mot söder. Den domineras av stora gräsytor och har en enkel renhet med sina raka gångar och raka rader av stora lövträd som avgränsar ytan i öster och väster. I övrigt omges den av häckar. Längst ner i söder är ett stort, enkelt träkors rest. I sluttningen mot sydväst har ytterligare en kyrkogårdsutvidgning gjorts 1969-70. Den är till stor del fylld av nya gravar som uppvisar de senaste decenniernas gravkonst. Här är även minneslunden belägen.

Klockstapeln ligger nordöst om kyrkogården. Den byggdes 1763-66. De vertikala väggpartierna är klädda med en ålderdomlig lockpanel med profilerade bräder. Panelen är tyvärr målad med plastfärg i en starkt blekt, röd kulör. De inåtlutande väggpartierna är täckta med tjärade spån. Stapeln har en öppen klockvåning. Taket är också täckt med tjärade spån och kröns av en brädklädd, liten lanternin med spånklädd huv och vindflöjel. På västra väggen har hängts upp en gammal bräddörr med hål i. Enligt en sägen ska hålet ha åstadkommits av den legendariske tjuven Lasse-Maja då stal kyrksilvret vid ett inbrott i kyrkan i början av 1800-talet.

Norr om kyrkogården ligger ett begravningskapell från 1954 byggt efter ritningar av arkitekten Bengt Romare. Alla begravningar äger rum här, eftersom kyrkan anses för trång. Byggnaden har en traditionell utformning med putsade, vita fasader och ett brant, högt sadeltak, täckt med falsad skivplåt. Taket var tidigare täckt med sågade spån. Kapellet byggdes till åt öster 1989, eftersom såväl ceremonidelen som ekonomidelen ansågs otillräckliga.

På begravningskapellets västra sida ligger kyrkogårdens ekonomibyggnad med utrymmen för kyrkogårdspersonalen samt toalett och garage. Byggnaden uppfördes omkring 1979 efter ritningar av H & S Eichhorn arkitektkontor, Sollentuna. Den är utformad som en envånig länga i två sammanlänkade byggnadsvolymer med faluröd panel och betongpannor på det flacka sadeltaket.