Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Borgholm kn, LÖT 1:8 LÖTS KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Löts kyrka och kyrkogård ligger i korsningen mellan landsvägen på Ölands östra sida och
vägen mot Alböke.

Beskrivning av kyrkogården

Allmän karaktär
Löts kyrkogård är en i det närmaste rektangulär yta. Området är indelat i fyra gravkvarter med
kvarteren A och D söder och kyrkan och B och C norr om. Ett fåtal gravplatser finns också
öster och väster om kyrkobyggnaden. Gravvårdarna är placerade i rader vända mot öster eller
väster. Häckar och träd saknas i gravkvarteren vilket gör att man har en god överblick över
området.

Omgärdning
Kyrkogården är i samtliga väderstreck omgiven av en kallmurad kalkstensmur. Bitvis är
muren överväxt med murgröna. På murens utsida i nordöstra hörnet finns ett hästbindsle av
kalksten bevarat.

Ingångar
I väster, söder och öster: Ingångar markerade av stigluckor i trä målade i rött och grått. De
svängda taken är klädda med gråmålad plåt. Väster om stigluckan i söder finns en klivstätta
av kalksten.
I nordväst: Öppning i muren utan grind till komposter.
I nordost: Klivstätta av cementblock.

Vegetation
Trädkrans: Kyrkogården har en splittrad trädkrans. Flest träd står i öster. De är almar och
lönnar. I övrigt finns enstaka lönnar, almar och granar.
Övrigt: Vid kyrkogårdens ingångar i söder och öster växer granar. Utmed ett stycke av
kyrkogårdsmuren i öster växer syrener. Ett fåtal gravplatser är omgärdade av buxbomshäckar.
Det finns också planteringar med sommarblommor och rosor.
Se vidare i de enskilda kvartersbeskrivningarna.

Gångsystem
Kyrkogården har tre gångar som går från ingångarna i väster, söder och öster fram till kyrkan.
Från ingången i väster går också en mindre gång fram till kyrkans ingång i väster. Samtliga
gångar är belagda med gamla gravhällar.

Gravvårdstyper
De äldsta gravvårdarna på Löt kyrkogård är de kalkstenshällar som finns bevarade. De dateras
främst till 1600- och 1700-talet. Flera av dessa ligger idag i kyrkogårdens gångar och inne i
kyrkan. Rester av hällar finns i bengraven och som platta för solvisaren. Några ligger också
kvar på kyrkogården. Under 1800-talet försvann de liggande vårdarna till förmån för de
stående. Från 1800-talet finns också några kalkstenskors. I slutet av 1800-talet blev de höga
svarta gravvårdarna moderna tillsammans med mindre vårdar i samma material och utförande.
Vid den här tiden fanns fler konstriktningar som inspirerade till vårdarnas utformning. En av
dessa var nationalromantiken. Karaktäristiskt för gravvårdar som är nationalromantiskt
inspirerade är oslipade ytor och asymmetriska krön. Tanken är att gravvården ska efterlikna
förhistoriska gravmonument och runstenar. En annan viktig influens som blev allt vanligare
under början av 1900-talet var antiken. Denna konststil kallas klassicismen. Typiska drag hos
gravvårdar är symmetriska krön, slipade ytor och dekorelement som urnor, draperingar,
kransar och girlanger av löv. När det gäller dekoren på gravvårdarna var den kristna
symboliken naturligtvis också viktig. Vanliga kristna dekorelement var t.ex. kors, facklor, oljelampan och duvan. Vid tiden kring sekelskiftet 1900 förefaller det ha varit vanligt att man
införskaffade en stor familjevård. Varje grav inom familjegravplatsen markerades med en
gravkulle överväxt med murgröna. På äldre fotografier kan man se flera gravkullar över hela
kyrkogården. Den klassicistiska stilen blev med tiden alltmer dominerande. Viktiga drag hos
gravvårdar från 1930-50-talen är den symmetriska uppbyggnaden med parställda pelare samt
de raka eller flackt trekantiga krönen. På de flesta kyrkogårdar infördes regler för hur höga
gravvårdarna fick vara. Från slutet av 1950-talet och framåt blev gravvårdarna enklare och
mer enhetligt utformade. Vårdarna var rektangulära med ett enkelt kors eller blomsterslinga
som dekor. På 1970-talet började man att dekorera gravvårdarna med talldungar och
uppgående solar. Under 1990-talet kan man se en uppluckring av bestämmelserna kring
gravvårdarnas utformning. Idag är formerna mer varierande och ofta mjukare. Under 1900-
talets första hälft var det vanligt att man omgärdade gravplatserna och belade dem med grus.
På Löts kyrkogård har funnits omgärdningar i form av häckar, stenramar och gjutjärnsstaket.
Idag finns endast enstaka rester kvar av detta. Under 1900-talets första hälft var det också
vanligt att ange den dödes yrkestitel på gravvården. På Löts kyrkogård finns flera gravvårdar
med titlar. Titlarna försvann i det närmste i mitten av århundradet. Under senare år har en ny
form dykt upp. Gravvården får en dekor som knyter an till den dödes intresse eller yrke t.ex.
en fotboll, en lastbil eller en notslinga. På landsortskyrkogårdar har det under hela 1900-talet
varit vanligt att ange från vilken by eller gård den döde kommer. På Löts kyrkogård finns det
angivet på majoriteten av vårdarna.