Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Skara kn, SKRELUNDA 7:1 BJÄRKLUNDA KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
BJÄRKLUNDA KYRKA ligger öst - västligt placerad i västra delen av en stor kyrkogård. Kyrkogården sluttar mot öster och mot norr. Den är bredast i norr och smalnar i söder betydligt av på båda sidor. I nordöst ligger en äldre ekonomibyggnad. Kyrkogården omges på alla sidor av en jämn, kallmurad stenmur av natursten. I söder, sydöst och sydväst växer en hög granhäck innanför muren. Utmed norra, nordvästra och nordöstra muren är istället en trädrad med bl.a. almar. Norr om sakristian växer en hög måbärshäck i öst - västlig riktning.
Kyrkogårdens huvudingång vetter mot vägen och parkeringsplatsen i väster. Den utgörs av en nyare, dubbel smidesgrind med spjälor, placerad mellan fyrsidiga stenstolpar med lockhällar och stenklot. En grusgång leder från grinden till kyrkporten och en annan mot mot norr.
En likadan grind i nordöst leder ut till den smala skogsremsan mellan kyrkogården och landsvägen. Från denna grind leder mot sydväst en grusgång med tre låga, djupa trappsteg. Ett stycke utanför gången växer avsågade lövträd på båda sidor. Utmed östra kyrkogårdsmuren är en annan grusgång. En grusgång leder runt kyrkan.
Gravkvartersindelning saknas på kyrkogårdens norra, troligen nyare del. Söder och öster om kyrkan är den äldre kyrkogården däremot uppdelad i tydliga kvarter genom ett system av grusgångar. Många av gravvårdarna är från 1800-talet och omges av stenramar, gjutjärnsstaket eller buxbomshäckar. Öster och söder om kyrkan finns även några grusgravar. Innanför ett järnstaket, invid kyrkans östra korvägg, är en vård över Per Tham, Dagsnäs, död 1820. I vinkeln mellan koret och sakristian finns en gravkammare nedgrävd i backen. Tak och väggar är övertorvade, men mot öster är en kopparbeslagen, bred dörr med stenomfattning. På omfattningens överstycke finns i relief inskriptionen "Ekbergs familjegrav". En grusgång från öster leder ned till dörren. En trappa från sydväst och en från norr leder till "terrassen" öster om koret. Norr om gravkammaren växer några högra tujor.
EKONOMIBYGGNAD - Den gulmålade byggnaden från 1900-talets mitt är klädd med locklistpanel och har sadeltak med tvåkupigt tegel.