Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Lysekil kn, KYRKVIK 1:54 LYSEKILS KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
LYSEKILS KYRKA ligger på en granitmurförstärkt terrass, grusbelagd och inhägnad med fyrkantiga granitstolpar med järnkättingar emellan. Kyrkoterrassen ligger på en höjd i cetnrala samhället. En bred huvudtrappa leder upp till kyrkoplanen väster, två smalare trappor i söder respektive öster. Kyrkplanens norra del är upplåten för bilparkering för kyrkobesökare. Kyrkan ligger inte i öst-västlig riktning utan i nord-sydlig riktning, med koret i söder.

DEN GAMLA KYRKOGÅRDEN ligger ca 50 meter från kyrkan, och är till större delen inhägnad av en mur, men i östra delen av ett stängsel. I norr och söder finns ingångar genom stigluckor, varav den ena bär årtalet 1939. Kyrkogården är huvudsakligen bevuxen med större lövträd. De gravar som finns ligger jämnt utspridda huvudsakligen väster om mittgången i ett av kyrkogårdens gräsbevuxna kvarter, med grusade gångar emellan. De äldsta gravarna daterar sig från senare delen av 1800-talet och de äldre gravarna har ofta stenram och högre gravvårdar; sentida gravar med och utan stenram har tillkommit. Området öster om mittgången saknar gravar, frånsett en mindre grupp i södra delen. Här är platsen för Lysekils två tidigare kyrkor, vilket erinras om genom varsin rest minnessten.