Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Herrljunga kn, OD 1:4 M.FL. OD KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Ods kyrka är uppförd i anslutning till och möjligen också inne på ett gravfält från järnåldern, så kyrkogården har i så fall betydligt äldre anor än kyrkan. Utformningen av kyrkogården runt kyrkan stammar liksom denna från medeltiden. Den har rundad form beroende på läget, men detta är också typiskt för västgötska kyrkogårdar på den tiden. Kyrkogården har utvidgats flera gånger men behållit formen. I öster och söder slutar kyrkogården i branter medan omgivande mark har samma i nivå i norr och väster, även om marken sluttar nedåt i denna riktning. 1957 tillkom emellertid en stort område nedanför kullen i sydväst med kantig, i det närmaste rektangulärt långsträckt form. Ytterkanten på denna del sträcker sig mellan en tillfartsväg i sydöst och en kulle med järnåldersgravfält i väster, medan dess innerkant går mellan södra och västra grindarna till det gamla området. I dess nordvästra spets står ett bårhus. Mellan detta och nordöstra muren finns en liten enkel grind till det forntida gravfältet. Kallmurar av natursten och trädkrans med ask, lönn och lind av olika åldrar inhägnar kyrkogården, som har huvudentrén i nordöst. Dess stigport ersattes 1807 med ett par stenstolpar av Kinne-Klevakalksten och två breda järngrindar, skänkta av prostinnan Cajsa Brun till minne av maken Anders. Grindarna har konstrikt smide nedtill och glesare mönster upptill med vågform och krusiduller. Stolparna är fyrkantiga och kraftiga samt avtäckta med två avtrappande stenskivor krönta av stenklot med svagt reliefmönster. Ett foto från 1900 visar att det då fanns en klivstätta av trä över muren. Tre stentrappsteg leder upp till den äldre delens södra smidesgrind som sitter i obearbetade stenstolpar. Grindarna är nyare med raka spjälor, dubbla nedtill med rundlar och liljor upptill. I väster är en bred muröppning utan grindar. På södra sidan om kyrkan, i höjd med södra vapenhuset, står en gammal klockstapel. Invid den växer oxbärsbuskar men annars finns inga träd ute på gräsytorna. Runt kyrkan, längs murens västra hälft och till de tre grindarna går grusgångar. I sydväst går också en stig nedför slänten till en öppning i muren till den nyare delen. Stigen i söder är brant och går intill klockstapelns östra sida. Gräsmattorna är i övrigt sammanhållna. Hårt hamlade träd, troligen pilar, står längs södra gången vid kyrkan. Öster om södra vapenhuset finns en gravtumba med stor häll där en nött relief kan skönjas. Vid kyrkogårdens östra sida finns flera familjegravar med grusade stenramar samt en inhägnad med smidesstaket. Många gravstenar är höga i detta område. På södra sidan finns spridda gravstenar väster om klockstapeln men annars är gravvårdarna koncentrerade till kyrkogårdens nordvästra del. Många har äldre höga gravstenar och stenramar vilket ger intrycket av att trakten haft ett visst välstånd. Särskilt iögonfallande är en mycket bred gravvård hägnad med kedjor mellan höga stenmäklare och två mycket stora, gavelliknande stenar med ekbladsdekor samt stenurnor. Gräsmattan norr om kyrkan saknar gravvårdar men här står en gammaldags lyktstolpe.
Från västra muröppningen går en mur västerut utmed prästgårdens tomt och där sitter en enkel, nyare spenslig grind i stora naturliga stenstolpar. Ytan fram till bårhuset är grusad och härifrån ser man tydligt den gamla kyrkogårdens rundning. Söder om bårhuset, ungefär mitt på västra mursträckningen, är en ceremoniplats från 1957 anordnad inom murade stenmurar och lövhäckar. Den har en stenlagd u-form och ett högt träkors vid västmuren. Denna nyare del har gräsmattor med gångar som grusats eller är av naturstenplattor. Stenmuren är kallmurad och vällagd med slät utsida. Ett par björkar växer vid slänten i norr och mindre prydnadsträd längs sydmuren. I väster finns en bred korsande gång med smalare utlöpare runt två gravkvarter där gravvårdarna står tätt. I östra delen finns en urnlund med buskage, träd har nyligen fällts. Områdets mittparti är ännu outnyttjat. Till parkeringen leder en smidd grind med kors i mitten, samtida med utvidgningen. För att grinden skall få en riktning mot tillfartsvägen går murarna omlott.