Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Herrljunga kn, FÖLENE 14:1 FÖLENE KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Kyrkoplatsen är medeltida och hade förr en typiskt rundad form. Kyrkogården utvidgades åt norr 1910 respektive 1973 och åt öster vid okänd tidpunkt. Formen är rektangulär med en spets åt sydväst och kyrkan är placerad på västra delen. Runtom hägnas kyrkogården av vällagda breda kallmurar av natursten med plan ovansida. På insidan av muren står en trädkrans med mestadels almar men även lönnar. En tät låg tujahäck från 1970-talet sträcker sig i nord-sydlig riktning helt nära koret i öster och markerar den äldre gränsen. Längs kyrkans norra sida går en rak grusgång mellan likadana smidda gamla pargrindar i öster och väster. Grindbladen har ett intrikat mönster av fyra lika stora rutor med krysslagda spjälor och ett fyrpass med snirklade ändar i varje ruta. Mitt på varje grindblad är ett runt nav. De hänger i grindstolpar av huggen sten med välvd topp. Den nyaste kyrkogårdsdelen i norr befinner sig utanför muren och nås genom tre smala öppningar i den gamla bogårdsmuren. Norr därom är en parkering anordnad. På den äldre ytan går en grusgång längs muren. Den nya delen är i stort sett outnyttjad än så länge med gräsmattor som hägnas av häckoxbär och har lövträd (ginnalalönn enligt anläggningsritningen) i mellersta häckraden vid parkeringen. Från västgrinden leder en konststensgång från slutet av 1980-talet fram till västporten och den grusade ytan runt vapenhuset. Gjutjärnsbänkar från Byarum med träsits står på sidorna. Överväxta kalkstensgångar finns i gräset runtom kyrkan. På var sida om kyrkporten står en runsten. I Hilfelings reseskildring 1791 omtalas att det var en pastor Kyllin som lät flytta dem från sina ursprungsplatser i socknen och placera dem där. De kom dock att behövas som byggnadsmaterial i kyrkan senare, men återfick sin position omkring 1950. Stenarnas texter har tolkats till: "Bun reste denna sten efter son sin, en mycket god kämpe" respektive "Åsfrid reste denna sten efter Osger en mycket god man, min make". Gravstenarna är placerade i nord-sydliga rader, några har höga stenar men de flesta har låga stenar utan ramar. I sydvästra hörnet står ett gammalt kyrkstall som är upplagt på kyrkmuren med sin östra långsida, där ett buskage växer. 1938 visades kyrkan i Allers Familjejournal och beskrevs som en av de vackraste och bäst hållna kyrkogårdarna i landet.