Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Herrljunga kn, EGGVENA 4:16 EGGVENA KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Den äldre kyrkogårdsdelen runt kyrkan är rektangulär med en rundning i sydväst och hägnas av kallmurar av natursten samt en trädkrans av lönnar. Utanför muren är en utvidgning söderut från 1972 som når fram till landsvägen. Kyrkogården nås dels i öster via en modern klivstätta i muren, i höjd med uthuset, dels genom grindar åt söder i gamla och nya delen. Marken sluttar från söder upp mot kyrkan och den gamla bogårdsmuren utgör bitvis i öster och söder stödmur ned till omgivande lägre marknivåer. Från grindarna och klivstättan leder raka grusgångar mot kyrkan; den från klivstättan längs södra fasaden och från grinden i söder till de båda dörrarna i sydfasaden, en till vapenhuset i väster och en till koret i öster. Den gamla bogårdsmurens grind är en gammal smidesgrind (snarlik finns i Bråttensby) med raka spjälor och kraftigt svängda dekorer upptill. Den har stolpar av murade stenblock från 1952 (ersatte trästolpar) med fyrkantiga täckare. I trekanten som bildas mellan gångarna från grinden har rosor och andra blommor planterats. Klivstättan har cementsteg och ett rakt omålad träräcke. Gravstenarna står i otydliga rader, de flesta är låga, några har stora grusade stenramar och en är försedd med stramt smidesräcke. Många har klassiserande utformning. Ett fåtal lyktstolpar av äldre modell av svartfärgat stål och gult råglas står på kyrkogården. Den nyare kyrkogårdsdelen hägnas i väster av en stenmur, i övrigt av välklippta lövhäckar. Gräsmattan delas av en mittgång mynnande i en smidesgrind från 1970-talet vid landsvägen. I öster finns outnyttjade ytor med tre raka häckar och i väster står prydnadsbuskar och låga gravstenar i korta rader. I norr löper längs gamla kyrkmuren en gång av konststen.