Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Herrljunga kn, ALBOGA 1:2 M.FL. ALBOGA KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Alboga kyrka är placerad med ett mycket högt och dominerande läge i landskapet med en 360-gradersvy, om än delvis skymd av skogen som når inpå kyrkogården i norr och väster. Från kyrkkullen ska man i norr kunna skymta Mösseberg vid Falköping. Kyrkogården har medeltida anor men nuvarande utformning planerades 1896 då även nya murar lades i samband med att den nya kyrkan uppfördes. Den romanska 1100-talskyrkan stod söder om nuvarande kyrka vid östra sidan och revs 1893. Stigluckan revs 1853 och ersattes med grindar. Ett tidigt fotografi av den nyanlagda kyrkogården visar en späd trädallé till sydporten, ett uthus i nordväst och en trädkrans runt gräsmattan, men inga gravstenar syns till såsom på ett fotografi av den äldre kyrkan. Antingen var de borttagna för anläggningsarbetet eller så kom de till användning i kyrkobygget. Kyrkogården nås genom en öppning i sydmuren med spetsiga grindstolpar av huggen natursten men borttagen grind. Grusgången går rakt upp mot kyrkans sydport och delar kyrkogården i två delar med gräsbackar i böljande etager. I nordvästra hörnet står en modern ekonomibyggnad. Kyrkogården hägnas av en trädkrans med almar och andra gamla lövträd samt kallmurar vilka bitvis utgör stödmurar till omgivande lägre marknivåer. I norr är en gräsvall uppkastad mot muren. Gravvårdarna står i nord-sydliga rader, låga och likartade på västra sidan, flera obeliskstenar, en med gjutjärnsstaket från 1880 (den äldsta) samt familjegravar längs gången på östra sidan med grusade stora stenramar. Äldre gravvårdar står längre ned i backen, såväl jugendformer som klassiserande stenar finns representerade. En gravvård inramas av en låg buxbomshäck. Närmast kyrkan saknar gräsytorna gravvårdar. Ett stort syrenbuskage växer i backen vid östra kanten. Runt kyrkan och framför tornportarna i väster är marken grusad och i väster finns en brunn. Framför korfönstret i öster står en stor spotlight. Nya förzinkade lyktstolpar med välvda små belysningskupor finns utplacerade.

GAMLA KYRKAN - Den romanska stenkyrkan med rakt kor var troligen från 1100-talets senare del och mätte ungefär 9 x 5 meter. Enligt en sägen byggdes den 50 år efter Ods kyrka. I sydväst var porten med ett vapenhus av trä. Över det satt ett litet fönster strax under takfoten och i sydöst upptogs sedermera ett stort stickbågigt fönster. Läktaren hade träsniderier på barriären och var liksom taket bemålat, förmodligen av den kände kyrkomålaren Detleff Ross. Predikstolen stod i söder. Koret var något lägre än långhuset och hade ett tunnvalv med 1400-talsmålningar i al fresco. Sådana prydde åtminstone även långhusets östvägg. Klockstapel tillkom sannolikt på 1500-talet. Vid den tiden var kyrkan förfallen men den renoverades grundligt. En sakristia tillbyggdes i norr 1841. Sista större reparationen gjordes 1858 men sedan avstannade underhållet. Till slut var förfallet så långt gånget att en ny kyrka 1891 avgjordes som det bästa alternativet. Bedömningen gjordes av en opartisk tillkallad byggmästare, L. E. Pettersson. Den gamla kyrkan inventerades innan den revs 1893. Det krävdes såväl krut som dynamit för att rå på de välbyggda murarna. Inredningen auktionerades ut på sedvanligt vis men åtminstone dopfunten och kyrkklockan flyttades till den nya kyrkan.